ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych w lokalach użytkowych nr 1 i 6 w budynku przy ul. Woźnej 12 oraz w lokalu mieszkalnym 3 przy ul. Woźnej 12 w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wod.-kan. i c.o., roboty instalacyjne gazowe, roboty związane z wymianą stolarki okiennej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych dec...
Termin składania ofert: 28-11-2019 12:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników prze...
Termin składania ofert: 28-11-2019 00:00 Więcej

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym tj. wodomierzy zimnej i/lub ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót budowlanych) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresi...
Termin składania ofert: 21-11-2019 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej – zaprojektowanie i wykonanie wymiany zasilania energetycznego komunalnych budynków przy ul. Janickiego 22A w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU – załącznik nr 2  do IWZ, Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 3 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.  
Termin składania ofert: 20-11-2019 12:00 Więcej

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Postępowanie wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/265615
Termin składania ofert: 19-11-2019 13:00 Więcej

Robota budowlana polegająca na wykonaniu malowania pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych w budynku Zarządu Transportu Miejskiego ul. Matejki 59

Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar oraz STWiOR - załącznik nr 2 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.
Termin składania ofert: 19-11-2019 12:00 Więcej

Sukcesywna dostawa gazu propan-butan do promiennika oraz dostarczenie czujnika gazu propan-butan na potrzeby magazynu położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 4

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan-butan do promiennika oraz dostarczenie czujnika gazu propan-butan na potrzeby magazynu położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 4.
Termin składania ofert: 19-11-2019 10:00 Więcej

Wykonanie przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego FI160, pracującego na silniku IVEKO typ silnika NEF67TM4, usunięcie i utylizacja znajdującego się w zbiorniku agregatu paliwa i napełnienie go 315 litrami nowego paliwa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego FI160, pracującego na silniku IVEKO typ silnika NEF67TM4, usunięcie i utylizacja znajdującego się w zbiorniku agregatu paliwa i napełnienie go 315 litrami nowego paliwa.
Termin składania ofert: 19-11-2019 10:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.