zamówienia publiczne

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (6 części).

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny,- IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA!W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu ...
Termin składania ofert: 29-04-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu, wraz z innymi robotami budowlanymi, w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części: 1) ul. Marszałkowska 42, 2) ul. Stary Rynek 9/10, 3) ul. Głogowska 183-185, 4) ul. Wojskowa 8, 5) ul. Palacza 74 - wraz z innymi robotami budowlanymi. Szczegółowy opis p...
Termin składania ofert: 27-04-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: ul. Żurawinowa 8b m 8, ul. Kassyusza ...
Termin składania ofert: 27-04-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do centralnego systemu grzewczego w podziale na 7 części.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Programy Funkcjonalno – Użytkowe - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA!W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 22-04-2020 12:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm., dalej Pzp), w przedmiocie opróżni...
Termin składania ofert: 16-04-2020 15:41 Więcej

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabrycznej 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Modernizacja okien (8 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki okiennej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budy...
Termin składania ofert: 06-04-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej od ulicy Jana Kassyusza do budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 30-03-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.