zamówienia publiczne

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm., dalej Pzp), w przedmiocie opróżni...
Termin składania ofert: 16-04-2020 15:41 Więcej

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabrycznej 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Modernizacja okien (8 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki okiennej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budy...
Termin składania ofert: 06-04-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej od ulicy Jana Kassyusza do budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 30-03-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi (4)

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-03-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zam...
Termin składania ofert: 16-03-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej modernizacji 4 budynków komunalnych w Poznaniu w podziale na 4 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/319749  
Termin składania ofert: 13-03-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.