zamówienia publiczne

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej Ustawą.   Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71.00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świa...
Termin składania ofert: 30-12-2019 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.