zamówienia publiczne

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na remoncie zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn.: ,,Remont zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na działce o numerze ewidencyjnym: 2/39 ark. 04, obręb Łazarz”, realizowanej  w podziale na dwa etapy (zw...
Termin składania ofert: 09-12-2019 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C,15D w podziale na cztery części

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej...
Termin składania ofert: 06-12-2019 12:00 Więcej

Budowa parkingu rowerowego wraz z dostawą i montażem stojaków rowerowych oraz dostawa i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla komunalnego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Lirycznej w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: Przedmiarze – załączniku nr 2 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter poglądowy, Istotnych postanowieniach umownych  (IPU) -...
Termin składania ofert: 05-12-2019 12:00 Więcej

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu ETAP II

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu – Etap II,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami...
Termin składania ofert: 04-12-2019 12:00 Więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach komunalnych – II części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/271089
Termin składania ofert: 03-12-2019 12:00 Więcej

Przegląd i czyszczenie dachów wraz z rynnami i rewizjami na dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz jej zakres określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszych IWZ oraz załączniku nr 4 do niniejszego IWZ w którym przedstawiony został zakres prac do wykonania.
Termin składania ofert: 03-12-2019 10:00 Więcej

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części: Część 1 Świadczenie kompleksowej usługi sprząt...
Termin składania ofert: 29-11-2019 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.