zamówienia publiczne

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacja zieleni zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II części: - Część I Przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie k...
Termin składania ofert: 04-03-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PF-U dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl
Termin składania ofert: 02-03-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zam...
Termin składania ofert: 27-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-02-2020 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 2 części ul. Słowackiego 26/4 i ul. Dębowa 43/4

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi
Termin składania ofert: 24-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu w następującym zakresie: 1) na rzecz Miasta Poznania: a) Remont elewacji podwórzowej budynku frontowego oraz remont wszystkich elewacji oficyn, b) Wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej w budynku głównym o...
Termin składania ofert: 21-02-2020 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na III części – ul. Darzyborska 15ABD.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w szczególności uzupełnienia i uszczelnienia kominów, wykonania przewodów wentylacyjnych, wykonania obróbek blacharskich, odtworzenia oraz naprawy połaci dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na części: część I  - ul. Da...
Termin składania ofert: 20-02-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.