ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania licencyjnego, dostawa macierzy dyskowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych. Szczegółowy opis ...
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, specyfikacja sprzętu oraz wymagania dotyczące serwisu określone zostały zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ.
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości Poznań ul. Bukowska 248 – 254.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Rozebranie murów i słupów starej wiaty, Rozebranie posadzki starej wiaty Ręczne wykonanie koryta, Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi Wykonanie obrzeży betonowych, Wykonanie podbudowy betonowej zagęszczanej mechanicznie, Wykonanie w...
Termin składania ofert: 13-12-2019 10:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na remoncie zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn.: ,,Remont zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na działce o numerze ewidencyjnym: 2/39 ark. 04, obręb Łazarz”, realizowanej  w podziale na dwa etapy (zw...
Termin składania ofert: 09-12-2019 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C,15D w podziale na cztery części

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej...
Termin składania ofert: 06-12-2019 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.