ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

DOA.200.23/2018 – Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości będącej we władaniu Zarządu Komunalnych zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

UWAGA! Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie przetargowe,  zostanie  przeprowadzone  na  na Platformie Zakupowej Zamawiającego. Adres: platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Termin składania ofert: 28-12-2018 12:00 Więcej

Utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu
Termin składania ofert: 19-12-2018 13:00 Więcej

DOA.22.22/2018 – Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części.

UWAGA! Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, iż na podstawie  art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych,  postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej n...
Termin składania ofert: 19-12-2018 11:00 Więcej

Modernizacja przewodu kominowego i wentylacyjnego w budynku, Poznań ul. Św. Wawrzyńca 26

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja przewodu kominowego i wentylacyjnego w budynku, Poznań ul. Św. Wawrzyńca 26
Termin składania ofert: 19-12-2018 10:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji piwnic i parteru budynku przy ulicy Wielkiej 1 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji parteru i piwnicy budynku, położonego w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 1 na potrzeby centrum aktywacji seniora „Odnowa” na modernizację budynku, w tym: ekspertyza techniczna wraz z oceną stanu technicznego głównych elementów kons...
Termin składania ofert: 18-12-2018 13:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na: opracowanie na podstawie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, zwanych dalej PF-U, rzutów inwentaryzacyjnych budynku oraz nieaktualizowanej mapy, stanowiących załącznik nr 3 do Umow...
Termin składania ofert: 18-12-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy usług medycznych: Pakiet usług medycznych nr 1 -  obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ.; Pakiet usług medycznych nr 2 – obejmujący  świadczenia  dla pracowników ZKZL Sp. z o. o., których przedmiotem jest opieka zdrowotna  zgodnie z pkt 3...
Termin składania ofert: 17-12-2018 12:00 Więcej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7 w Poznaniu. (DOA.201.99/2018)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7  w Poznaniu Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – st...
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych stacji transformatorowych oraz usuwania awarii rozdzielni przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 10:00 Więcej