WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Zakres kompetencji Działu Wspólnot i Współwłasności obejmuje reprezentację Miasta Poznania we wspólnotach mieszkaniowych, a w szczególności:

 • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • koordynowanie i nadzór nad pracą zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych (we współpracy z pozostałymi członkami wspólnoty mieszkaniowej),
 • pośredniczenie pomiędzy najemcami lokali komunalnych (znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych) a wspólnotą mieszkaniową w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej,
 • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,
 • koordynowanie spraw związanych ze zmianą przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, a w szczególności ze sprzedażą części nieruchomości wspólnej.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących współwłasność z udziałem Miasta Poznania zakres kompetencji Działu Wspólnot i Współwłasności obejmuje reprezentowanie Miasta Poznania w tych nieruchomościach, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami stanowiącymi współwłasność z udziałem Miasta Poznania, w tym m.in.:
  • regulacja sposobu sprawowania zarządu nieruchomością,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
  • sprawowanie nadzoru nad pracą zarządców tych nieruchomości,
  • ustalanie planów remontowych i nadzorowanie ich realizacji,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości – ustalanie i ewentualnie poszukiwanie współwłaścicieli nieruchomości, bądź ich spadkobierców,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu najmu i bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych oraz dzierżawy gruntów stanowiących współwłasność z udziałem Miasta Poznania.
 3. Opracowywanie koncepcji zmian przeznaczenia nieruchomości stanowiących współwłasność z udziałem Miasta Poznania.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących opiniowania wniosków o zniesienie współwłasności, jak również sprzedaży udziałów Miasta Poznania.

  Informujemy, że pracownicy Działu Wspólnot Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. pracują od 1 września 2019 roku w nowej siedzibie, przy ul. Ognik 20A.

Data wydruku: 24.05.2022 15:09


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.