WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Zakres kompetencji Działu Wspólnot obejmuje reprezentację Miasta Poznania we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem, a w szczególności:

  • Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych i głosowanie uchwał;
  • Współdziałanie w zarządzie nieruchomościami wspólnymi, współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych i zarządcami nieruchomości wspólnych; współpraca z pozostałymi członkami wspólnot mieszkaniowych;
  • Pośredniczenie pomiędzy najemcami lokali komunalnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a wspólnotami mieszkaniowymi w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnych;
  • Współpraca z właścicielami lokali (członkami danej wspólnoty mieszkaniowej) w zakresie regulacji udziałów w nieruchomości wspólnej, przypisanych do poszczególnych lokali;
  • Koordynowanie spraw związanych ze zmianą przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, w szczególności ze zbyciem części nieruchomości wspólnej.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących współwłasność z udziałem Miasta Poznania zakres kompetencji Działu Wspólnot obejmuje:

  • Reprezentowanie udziału Miasta Poznania w sprawach związanych z zarządem nieruchomościami, udziały w których zostały oddane w dzierżawę ZKZL sp. z o.o. przez Miasto Poznań;
  • Koordynację wewnętrzną (w ramach struktury ZKZL sp. z o.o.) i zewnętrzną (w kontaktach ze współwłaścicielami i zarządcami nieruchomości) w sprawach związanych z zarządem nieruchomościami stanowiącymi współwłasność.

Ponadto Dział Wspólnot wykonuje zadania nałożone na ZKZL sp. z o.o. jako Operatora Programu „Przyjazne Podwórko”, przyjętego Zarządzeniem 453/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2013 r. (z późniejszymi zmianami).

Informujemy, że pracownicy Działu Wspólnot Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. od 1 września 2019 r. pracują w siedzibie przy ul. Ognik 20a.

Data wydruku: 23.05.2024 09:05


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.