zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi (4)

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-03-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zam...
Termin składania ofert: 16-03-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej modernizacji 4 budynków komunalnych w Poznaniu w podziale na 4 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/319749  
Termin składania ofert: 13-03-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielobranżowego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 21.

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/318128
Termin składania ofert: 11-03-2020 13:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1843), zwana dalej Ustawą.   Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...
Termin składania ofert: 06-03-2020 14:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.