Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Podstawa prawna: art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej Ustawą.

 

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71.00.00-4]

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających nacałodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ] w siedzibie Zamawiającego, prowadzonej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym, obejmującej w swoim zakresie również obsługę systemów: alarmowego, przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej.
 2. Siedziba Zamawiającego usytuowana w budynku przy ul. Matejki 57 w Poznaniu obejmuje pomieszczenia biurowe (w tym Biuro Obsługi Klienta) na parterze, I, II, III, IV piętrze oraz na poddaszu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne, strych, kotłownia, pomieszczenia piwniczne) o łącznej powierzchni użytkowej 2970,4 m2, a także część gruntu przynależnego do budynku o łącznej powierzchni użytkowej 400 m2.
 3. Szczegółowy sposób i zakres sprawowania ochrony fizycznej osób i mienia, o której mowa w punkcie 3.1 regulują Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
 4. Obsługa systemu alarmowego polegać będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów alarmowych przesyłanych za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych z siedziby Zamawiającego do centrum odbiorczego Wykonawcy.
 5. Obsługa systemu przeciwpożarowego polegać będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów centrali sygnalizacji pożaru.
 6. Obsługa systemu CCTV-telewizji przemysłowej polegać będzie na obserwacji siedziby Zamawiającego przy pomocy istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi.
 7. Ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego prowadzona będzie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez co najmniej jednego pracownika ochrony.
 8. Personel Wykonawcy stanowią pracownicy ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia.
 9. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji w siedzibie Zamawiającego w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
 10. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości powziętej w trakcie przeprowadzonej wizji należy zadać pisemne zapytanie.
 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi:

 • Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty –  70% (waga kryterium)
 • Kryterium nr 2 – Wysokość stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika ochrony30% (waga kryterium).

  W ramach kryterium „wysokość stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika ochrony” Zamawiający oceniał będzie wartość wskazaną przez Wykonawcę w dedykowanej tabeli Formularza ofertowego. Stawka miesięcznego wynagrodzenia odpowiada pojęciu godnego wynagrodzenia traktowanego jako aspekt społeczny wskazany w art. 29 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym Wykonawca będzie miał za zadanie zapewnienie takich warunków zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zamówienia, które gwarantowałyby tym pracownikom możliwość zapewnienia nie tylko w stopniu minimalnym potrzeb socjalnych ale również warunków do pełnego rozwoju.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 • Oferty należy złożyć do dnia 30.12.2019 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 1.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r., w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna na 3 piętrze o godzinie 13:15.

Termin składania ofert: 30-12-2019 13:00

Termin publikacji: 12-12-2019 12:09

Drukuj
Data wydruku: 25.09.2022 19:07


Załączniki

SIWZ (12.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (153 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SIWZ (244.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (303.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sprostowanie (484.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załacznik nr 3 (14.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (452.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (494.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o nieudzieleniu zamówienia (29.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.12.2019 12:16

Data aktualizacji informacji: 27.02.2020 10:53Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.