ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej Ustawą.   Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71.00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...
Termin składania ofert: 30-12-2019 13:00 Więcej

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, specyfikacja sprzętu oraz wymagania dotyczące serwisu określone zostały zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ.
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na remoncie zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn.: ,,Remont zespołu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na działce o numerze ewidencyjnym: 2/39 ark. 04, obręb Łazarz”, realizowanej  w podziale na dwa etapy (zw...
Termin składania ofert: 09-12-2019 12:00 Więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach komunalnych – II części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/271089
Termin składania ofert: 03-12-2019 12:00 Więcej

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części: Część 1 Świadczenie kompleksowej usługi sprząt...
Termin składania ofert: 29-11-2019 13:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników prze...
Termin składania ofert: 28-11-2019 00:00 Więcej

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym tj. wodomierzy zimnej i/lub ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót budowlanych) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresi...
Termin składania ofert: 21-11-2019 12:00 Więcej
no image

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Postępowanie wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/265615
pt, 18-10-19 Więcej