ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych...
Termin składania ofert: 30-01-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 28-01-2020 12:00 Więcej

Remont piwnicy w budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont piwnicy budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR.
Termin składania ofert: 27-01-2020 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 17-01-2020 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C,15D w podziale na cztery części

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej...
Termin składania ofert: 06-12-2019 12:00 Więcej

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu ETAP II

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu – Etap II,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami...
Termin składania ofert: 04-12-2019 12:00 Więcej

Wykonanie robót budowlanych w lokalach użytkowych nr 1 i 6 w budynku przy ul. Woźnej 12 oraz w lokalu mieszkalnym 3 przy ul. Woźnej 12 w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wod.-kan. i c.o., roboty instalacyjne gazowe, roboty związane z wymianą stolarki okiennej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych dec...
Termin składania ofert: 28-11-2019 12:00 Więcej

Wykonanie polimeryzacji instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach przy ul. Wilczak 4, 4A i 4B w Poznaniu wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego zabudowy szacht technicznych, w podziale na III części

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie polimeryzacji instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach przy ul. Wilczak 4, 4A i 4B w Poznaniu wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego zabudowy szacht technicznych, w podziale na III części: Część I – polimeryzacja instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ulicy Wilcza...
Termin składania ofert: 15-11-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: Modra 8 m 1, Świt 26b m 7, Głogowska ...
Termin składania ofert: 13-11-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19, ul. Stary Rynek 9/10 w Poznaniu (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19 oraz ul. Stary Rynek 9/10 wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi, w podziale na 3 części, w zakresie robót polegających na: Wykonanie projektu budowla...
Termin składania ofert: 05-11-2019 13:00 Więcej