Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu w następującym zakresie: 1) na rzecz Miasta Poznania: a) Remont elewacji podwórzowej budynku frontowego oraz remont wszystkich elewacji oficyn, b) Wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej w budynku głównym o...
Termin składania ofert: 21-02-2020 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na III części – ul. Darzyborska 15ABD.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w szczególności uzupełnienia i uszczelnienia kominów, wykonania przewodów wentylacyjnych, wykonania obróbek blacharskich, odtworzenia oraz naprawy połaci dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na części: część I  - ul. Da...
Termin składania ofert: 20-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B, w zakresie robót polegających na:   opracow...
Termin składania ofert: 17-02-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym w Poznaniu pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska 48, ul. Grochowska 49, ul. Grochowska 50, Galla Anonima 2d, Galla Anonima 3-5, Ślusarska 11, Bukowa 1,...
Termin składania ofert: 12-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 05-02-2020 12:00 Więcej

Remont piwnicy w budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont piwnicy budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR.
Termin składania ofert: 04-02-2020 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych...
Termin składania ofert: 30-01-2020 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C,15D w podziale na cztery części

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej...
Termin składania ofert: 06-12-2019 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.