Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZKZL sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-01.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

ZKZL sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Intencją ZKZL sp. z o.o. jest, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) – http://fdc.org.pl/wcag2/

Dlatego też ZKZL sp. z o.o. planuje zmiany serwisu udostępnianego pod adresem www.zkzl.poznan.pl mające taki dostęp umożliwić w zakresie określonym w przedmiotowych wytycznych. Do końca 2021r. ZKZL sp. z o.o. planuje wdrożyć serwis w pełni dopasowany do wymagań prawnych.

Elementy strony dostosowane do standardów WCAG 2.0:

 • Do zdjęć dodany jest tag „alt”, którego celem jest dodatkowy opis obrazków i grafik.
 • Pola formularzy zawierają dodatkowy opis w kodzie strony.
 • Struktura nagłówków ułożona jest w odpowiedni sposób.
 • Możliwość kopiowania treści do proframu powiększająco-czytającego ZoomText.
 • Możliwość przeglądania strony przy pomocy klawiatury.
 • Na stronie zachowany jest odpowiedni kontrast elementów.
 • Możliwość powiększania strony przy pomocy klawiatury.
 • Dodatkowe informacje o otwarciu linków w nowej karcie.
 • Poprawna walidacja HTML.
 • Ramki wokół aktywnych elementów na stronie.
 • Odpowiednie walidacje formularzy.
 • Oznaczenie wymaganych pól formularzy.
 • Powiązanie pól formularza z informacjami o błędach.
 • Oznaczenie nagłówków H1-H6.
 • Wzmocnione kolory elementów klikalnych.
 • Teksty wyrównane do lewej.
 • Odpowiednie odstępy między wierszami w tekście (interlinia).

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki wniosków i formularzy Word, pdf)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dział Informatyki, informatycy@zkzl.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614158800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Większość budynków ZKZL sp. z o.o., odwiedzanych przez klientów jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Siedziba ZKZL sp. z o.o. znajduje się przy ul. Matejki 57 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków w tym m.in. siedziba Zarządu oraz biura różnych działów Spółki a także Biuro Obsługi Klienta.

Wejście do budynku BOK jest od strony ul. Matejki 57. Wejście oraz sam POK znajdują się na parterze budynku, pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. ZKZL sp. z o.o. planuje dodatkowo przebudowę budynku BOK, która ma wprowadzić dalsze udogodnienia umożliwiające swobodne wejście oraz przemieszczanie się po terenie BOK dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
W budynku BOK nie ma windy. Nie mniej osoby z niepełnosprawnością są obsługiwane zawsze na parterze budynku. Po uprzednim zgłoszeniu pracownik/pracownicy ZKZL sp. z o.o. niezbędni do załatwienia przedmiotowej sprawy, są dostępni dla danej osoby w jednym z pomieszczeń znajdujących się na parterze BOK.

W BOK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BOK służą pomocą w razie potrzeby.

W BOK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku BOK nie ma pętli indukcyjnych.

Do BOK można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku BOK jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem BOK dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

ZKZL sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.

Data wydruku: 10.12.2023 02:00


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.