Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 6 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części:

  1. ul. Długa 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację dachu wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień, w tym jeśli zachodzi taka konieczność, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,

  2. ul. Akacjowa 11,

  3. ul. Św. Szczepana 9,

  4. ul. Dmowskiego 134,

  5. ul. Siemiradzkiego 3A – garaże,

  6. ul. Strusia 2B.

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w 3.1. nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:
część III – ul. Św. Szczepana 9 (budynek użytkowy), część V – ul. Siemiradzkiego 3A (garaże) oraz część VI – ul. Strusia 2B (budynek użytkowy), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej dla budynku przy ul. Długiej 7 w Poznaniu.

 2. Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).

 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/349382

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 15.06.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.06.2020 r. godz. 14:15

Termin składania ofert: 15-06-2020 14:00

Termin publikacji: 25-05-2020 15:22

Drukuj
Data wydruku: 05.07.2022 04:47


Załączniki

Ogłoszenie (178.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary, STWiOR, PFU (6.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (123.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ (2.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_05.06.2020 r. (70.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (2.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki_24.07.2020 (82.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (108.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 25.05.2020 15:24

Data aktualizacji informacji: 01.09.2020 15:19Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.