ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną do prawidłowej ich eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzna, drogami, chodnikami i małą architekturą przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • wykonanie koncepcji usytuowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej nr 106/9, 106/10, 106/11, ark. 32, oraz usytuowania zbiornika retencyjnego (parku zalewowego) wód opadowych na dz. nr 12/33 ark. 33 obręb Dębiec w rejonie cieku Górczynka. Opracowana koncepcja winna być zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej jako mpzp) i wytycznymi do dokumentacji projektowej – zał. nr 7 do SIWZ;
  • po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej dla wybudowania komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niepodpiwniczonych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą, sieciami i przyłączami wod – kan – kd, drogami publicznymi oznaczonymi w mpzp 1KD-Dxr, 2KD-D, 3KD-D w Poznaniu przy ulicy Opolskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 106/9, 106/10 i 106/11 ark. 32, obręb Dębiec (60) o łącznej powierzchni 463,00 m2 ze zbiornikiem retencyjnym dla wód opadowych na działce 12/32 ark. 33 (teren oznaczony w mpzp symbolem ZP/WS/K) z poprowadzeniem sieci kanalizacyjnej deszczowej pod ulicą Opolską (w pasie pomiędzy 2KD-D i 3KD-L) i dalej w pasie 3KD-L Koncepcja oraz dokumentacja określona w pkt 2) zwane są dalej DOKUMENTACJĄ – szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania zakresu  zawarte zostały w  załączniku nr 7 do SIWZ;
  • aktualizacja już wydanych bądź uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia mediów dla projektowanych budynków;
  • uzyskanie map do celów projektowych;
  • uzyskanie dla opracowanej dokumentacji technicznej akceptacji Zamawiającego oraz wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa (w tym także ewentualnej decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno – prawnego), które okażą się niezbędne do realizacji Inwestycji.
  • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
  • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów
  • koordynację projektów przyłączy mediów
  • pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Inwestycji, której dotyczy  przedmiot umowy.

Termin składania ofert: 30-11-2017 13:00

Termin publikacji: 09-11-2017 12:47

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 01:06


Załączniki

ogłoszenie (137.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zał.nr 2 JEDZ (120.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1 (13.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (11.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 3 (8.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załączniki do SIWZ (25.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na pytania-modyfikacja SIWZ (1.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie zmiana terminu składania ofert (69.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (333.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki postępowania (546.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

tabela (376 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (103.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 09.11.2017 13:08

Data aktualizacji informacji: 14.02.2018 11:11