Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Budowa chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę chodnika oraz budowę/przebudowę zjazdów na drogę publiczną,
  • odtworzenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, konstrukcji nawierzchni jezdni Hulewiczów rozbieranej w związku z wykonywanymi robotami, które należy wykonać do poziomu warstwy wiążącej włącznie,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych odbiorów i decyzji dopuszczających wykonane elementy do użytkowania, w tym odbioru Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne wraz z załącznikami (dalej: IPU) – zał. nr 8 do SIWZ; Dokumentacja Projektowa – zał. nr 9 do SIWZ; Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ – stanowiący jedynie dokument informacyjny, poglądowy. Odstępstwa od wartości wskazanych w przedmiarze robót nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających w szczególności z Dokumentacji Projektowej. Uwaga! Przedmiar robót zawiera szczegółowe informacje co do zakresu robót odtworzeniowych konstrukcji jezdni ulicy Hulewiczów; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 9 do SIWZ; Umowa nr ZN. ZN.222.26.2018 z dnia 21.03.2019 zawartą pomiędzy Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich, a Zamawiającym – zał. nr 9 do SIWZ; Umowa nr 350/UZ/2020 z dnia 18.09.2020 r. zawartą pomiędzy Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich, a Zamawiającym w zakresie dotyczącym przeprowadzenia prac związanych wycinką drzew i krzewów i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych  –  zał. nr 9 do SIWZ; Wytyczne gestorów mediów dotyczących odbiorów – zał. nr 9 do SIWZ; Wytyczne dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót odtworzeniowych – zał. nr 9 do SIWZ.

 

UWAGA!
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, dopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/400903


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz.13.00.

Termin składania ofert: 18-12-2020 13:00

Termin publikacji: 27-11-2020 16:52

Drukuj
Data wydruku: 26.05.2022 07:09


Załączniki

IPU - załącznik nr 8 do SIWZ (617.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumenty wskazane w pkt 3.2. SIWZ - załącznik nr 9 do SIWZ (256 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze - wersja edytowalna (82.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie (166.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ (934 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Aktualizacja do zał. nr 9 SIWZ (zaktualizowana część elementów dokumentacji projektowej) (88 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (106.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (15.12.2020) (760.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia (153.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki postępowania (821 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.11.2020 16:51

Data aktualizacji informacji: 09.02.2021 17:38Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.