ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  • sporządzenie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji obejmującej budowę nowych dróg oraz odtworzenia nawierzchni na odcinku budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z wariantem nr 2 określonym w „Koncepcji odwodnienia obszaru Strzeszyna” stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, budowy kanału technologicznego i zagospodarowania terenów zieleni, a także dokumentacji projektowej tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, zwaną dalej ,,Dokumentacją Projektową” – na potrzeby obsługi komunalnego osiedla mieszkalnego realizowanego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu – szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej i wytycznych do projektowania znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy.
  • uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków technicznych, a także uzgodnień z Aquanet S.A. i ZDM, zwanych dalej ,,Pozwoleniami” – szczegółowy zakres niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień zawiera załącznik nr 1 do Umowy,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją Projektową przez cały okres jej realizacji (zakładany termin realizacji inwestycji – max. 12 miesięcy od dnia uzyskania ostatniego z wymaganych Pozwoleń).

Termin składania ofert: 15-04-2019 12:00

Termin publikacji: 03-04-2019 13:58

Drukuj
Data wydruku: 23.10.2019 00:32


Załączniki

Ogłoszenie (229 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (131.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

koncepcja (53.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne (9.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (70.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (415.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (132.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.04.2019 13:59

Data aktualizacji informacji: 27.06.2019 14:44