ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Remont zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu.

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie.

Etapy remontu obejmują:

 1. „Etap I” – Wykonanie remontu części Obiektu obejmującego:
 • Przygotowanie pomieszczenia parteru lokalu nr 1 w pawilonie E na potrzeby przeniesionych najemców z innych pawilonów,
 • sprzedaż i montaż węzła cieplnego w piwnicy pawilonu E wraz z wykonaniem remontu części pawilonu E (podpiwniczenia w całości). Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z przedmiotu Umowy sprzedaży i montażu węzła cieplnego, co szczegółowo określa 1 ust. 3 Umowy
 • remont pawilonów A i F wraz zagospodarowaniem terenu otaczającego tę część Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, małej architektury i zieleni.
 1. „Etap II”Wykonanie remontu części Obiektu obejmującego remont pawilonu
  E (pozostała część niewykonana w Etapie I) oraz pawilonów B, C, D i I piętra wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego tę część Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, małej architektury i zieleni.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

 • Istotnych Postanowieniach Umownych (dalej: IPU) – zał. nr 8 do SIWZ;
 • Dokumentacji Projektowej wraz z opisem uzupełniającym – zał. nr 9 do SIWZ;
 • Przedmiarze robót – zał. nr 10 do SIWZ – stanowiącym jedynie dokument informacyjny, poglądowy;
 • Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 11 do SIWZ;
 • Decyzji pozwolenia na budowę – zał. nr 12 do SIWZ;
 • Specyfikacją urządzenia rejestrującego –zał. nr 13 do SIWZ;
 • Wytycznych gestorów mediów dotyczących odbiorów – zał. nr 14 do SIWZ;
 • Zasadach wykonania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania oraz budynków wspólnot mieszkaniowych
  i współwłasności z udziałem Miasta Poznania – zał. nr 15 do SIWZ;
 • Wytyczne dotyczące kontenerów – zał. nr 16 do SIWZ;
 • Mapka poglądowa z podziałem na etapy – zał. nr 17 do SIWZ.
 • Schemat podziału pawilonów wraz z wytycznymi w zakresie podziału – zał. nr 18 do SIWZ
 • Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego – załącznik nr 19 do SIWZ

UWAGA! Zmiana terminu składania/otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019 r. godz. 12:15

Termin składania ofert: 17-05-2019 12:00

Termin publikacji: 15-04-2019 15:22

Drukuj
Data wydruku: 17.01.2020 17:38


Załączniki

Ogłoszenie (183.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (313.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (323.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki do SIWZ (487.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (68.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi_18.04.2019 (247.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi_08.05.2019 + modyfikacja terminu składania/otwarcia ofert (251 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08.05.2019 (85.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi_09.05.2019 (510.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (416.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (436.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (116.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 15.04.2019 15:22

Data aktualizacji informacji: 29.10.2019 10:56