Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale na VII części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp.

Tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Podstawa prawna: art. 138o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1843), zwana dalej Ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79710000-4]

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale na VII części:

Część I – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część II – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część III – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy Pl. Kolegiackim 12a w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń
w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część IV – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część V – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część VI – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej;

Część VII – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu, oraz znajdującego się w obiektach mienia w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na ich terenie, jak również sprawdzania pomieszczeń w celu zapobiegania ewentualnym przyczynom powstawania pożaru, a w przypadku próby włamania lub dewastacji wezwanie grupy interwencyjnej.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji usługi określony został w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ (dla części I zamówienia) oraz załącznik nr 9 do SIWZ (dla części II, III, IV, V, VI oraz VII zamówienia)

Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi:

Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty  –  70% (waga kryterium)

Kryterium nr 2 – Wysokość stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika ochrony – 30% (waga kryterium)

W ramach kryterium „wysokość stawki miesięcznego wynagrodzenia za pacę brutto pracę” Zamawiający oceniał będzie wartość wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Stawka miesięcznego wynagrodzenia odpowiada pojęciu godnego wynagrodzenia traktowanego jako aspekt społeczny wskazany w art. 29 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym Wykonawca będzie miał za zadanie zapewnienie takich warunków zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zamówienia, które gwarantowałyby tym pracownikom możliwość zapewnienia nie tylko w stopniu minimalnym potrzeb socjalnych ale również warunków do pełnego rozwoju.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

  1. Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2021 r. Godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu, w Kancelarii.

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r., w siedzibie Zamawiającego, w Sali na parterze o godzinie 13:30                                 

Uwaga: w pkt 16 SIWZ w zakresie wadium dla części II zamówienia w kwocie wadium wskazanej słownie była omyłka pisarska, która została skorygowana przez Zamawiającego (zob. pismo “Odpowiedzi na pytania_07.01.2021). Prawidłowa kwota wadium dla części II to 1.000 zł (słownie tysiąc złotych 00/100).

 

 

Termin składania ofert: 12-01-2021 13:00

Termin publikacji: 30-12-2020 14:22

Drukuj
Data wydruku: 26.05.2022 08:04


Załączniki

SIWZ (357.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne- załączniki 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ (162.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU- załącznik nr 8 do SIWZ- cz.1 (174 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU- załącznik nr 9 do SIWZ- cz. 2-7 (174.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania_07.01.2021 (186.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (141.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (625.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.12.2020 14:19

Data aktualizacji informacji: 01.02.2021 17:06Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.