ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, c) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, d) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, e) sprzątaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W zakres usługi wchodzi: – opróżnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych na wysypisko śmieci albo do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego; – sprzątanie lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi – mycie okien, drzwi, podłóg, omiecenie pajęczyn, etc. /max. 30 lokali/; – sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu usługi; – zabezpieczenie ruchomości wywożonych do magazynu przed uszkodzeniem /worki foliowe; kartony; folia zabezpieczająca itp./; – oznaczenie ruchomości składowanych do magazynu /adres, data czynności/; – wykonanie dezynsekcji we wszystkich opróżnianych lokalach; – wykonanie dezynfekcji lub dezodoryzacji w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania /max. 30 lokali/; – usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego; – Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia do 6 eksmisji jednocześnie; – rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK); – każdorazowe potwierdzenie wykonania usługi przez pracownika POK; – każdorazowe potwierdzenie odbioru ruchomości składowanych w magazynie przez pracownika ochrony; – wykonanie usługi opróżnienia lokali zwolnionych w inny sposób niż w wyniku eksmisji; – wywóz ruchomościodpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez wykonawcę, zgodnie z przepisami: • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016.poz.1987 z późn. zm.); • uchwałą Rady Miasta Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania; • uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Nr XIX/144/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”; • ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z póź. zm.); • planem gospodarki odpadami dla Miasta Poznania. Sprzęt do wywozu odpadów komunalnych stałych musi posiadać niezbędne atesty homologacje oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Sprzęt do wywozu odpadów musi być szczelny, uniemożliwiający rozwiewanie, rozsypywanie transportowanych odpadów w czasie jazdy.
II

Termin składania ofert: 22-01-2018 12:00

Termin publikacji: 12-01-2018 14:14

Drukuj
Data wydruku: 26.01.2020 06:51


Załączniki

ogłoszenie (220.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (3.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (33.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (469.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (516.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie-unieważnienie (123.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.01.2018 14:14

Data aktualizacji informacji: 24.01.2018 08:12