Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzęt AGD i RTV w podziale na 2 części:

    1. ul. Jackowskiego 52a m 4 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowego zwanymi dalej ,,Dokumentacjami” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacjami.

    2. ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej zwanymi dalej ,,Dokumentacjami” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacjami.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411534

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

UWAGA: Miejscem złożenia ofert (w przypadku składania oferty w formie pisemnej) jest Kancelaria Zamawiającego (pokój nr 1, parter). Nie dopuszcza się składania ofert do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku ZKZL.

 

Termin składania ofert: 19-01-2021 12:00

Termin publikacji: 30-12-2020 15:22

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:20


Załączniki

Ogłoszenie (276.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (1019.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (597.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (794.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (3.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (118 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (106.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Rozstrzygnięcie postępowania (121.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia (114.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.12.2020 15:20

Data aktualizacji informacji: 29.04.2021 09:36Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.