Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Przedmiotem Zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52”

  2. opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR dla wykonania modernizacji budynków, zwanej dalej „Dokumentacją”,

  1. uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,

  2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”

  1. wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej Dokumentacji.

  2. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń i odbiorów umożliwiających rozpoczęcie użytkowania obiektów.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/341392

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

Termin składania ofert: 22-05-2020 12:00

Termin publikacji: 04-05-2020 11:36

Drukuj
Data wydruku: 08.08.2022 19:31


Załączniki

Ogłoszenie (426.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU Mickiewicza 31 (417.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU Winiary 52 (420.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (139.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwrcia ofert (39.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o unieważnieniu cz.I (41.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (49 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (88.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 04.05.2020 11:38

Data aktualizacji informacji: 30.07.2020 11:03Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.