ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku położonego w Poznaniu przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej
  PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu – zwanej dalej Dokumentacją,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie remontu, na podstawie wykonanej Dokumentacji, a także wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz i decyzji oraz innych aktów niezbędnych do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem Umowy,
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji,
 • wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu obejmujących w szczególności:
  • rozbiórkę części ogrodzenia od strony ulicy Rawickiej,
  • przebudowę istniejącego przyłącza gazowego,
  • budowę miejsc postojowych od strony ulicy Rawickiej,
  • budowę nowego ogrodzenia, jako kontynuacji elewacji frontowej,
  • rozbiórkę schodów zewnętrznych od strony ogrodu,
  • przebudowę istniejącego budynku,
  • remont wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
  • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
  • przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego,
  • modernizację przyłącza oraz wewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej D150, znajdującej się na terenie nieruchomości, objętej inwestycją,
  • rozbudowę istniejącego budynku o klatkę schodową,
  • budowę szybu windowego, zapewniającego możliwość zatrzymywania się na
   czterech poziomach: poziomie piwnicy, poziomie terenu, pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz drugiej kondygnacji nadziemnej,
  • dostawę i montaż dźwigu osobowego, zapewniającego dostęp osobom niepełnosprawnym,
  • rozbudowę budynku o niepodpiwniczoną część o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w której znajdować się będą toalety i sale zajęciowe,
  • sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie decyzji
   o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, które spowodują istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań, potwierdzonych protokołami,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy,
  • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy, a w razie konieczności także kierownictwa robót, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
   i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej poniżej (załącznik nr 9 do SIWZ).

Termin składania ofert: 05-10-2018 12:00

Termin publikacji: 19-09-2018 14:50

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:05


Załączniki

Ogłoszenie (218.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ_PFU (5.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (129.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (78.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (72.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (126.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.09.2018 14:51

Data aktualizacji informacji: 09.10.2018 11:43

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.