ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności:

  • wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.:

Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1,

Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2 i 3,

Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2,

Część IV – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4,

Część V – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5.

 

  • szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
  • mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego;
  • transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków lub zlewni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych.
  • wywóz odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie
    z przepisami:

–  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z poźn. zm.);

– rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 299);

– Uchwały Nr LVIII/1096/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r w sprawie wymagań, określenia górnych stawek opłat za ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

– Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. Nr LVI/1025/VII/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.

Termin składania ofert: 03-12-2018 12:00

Termin publikacji: 23-11-2018 10:44

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 06:53


Załączniki

ogłoszenie (225.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (151.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (434.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (468.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (103.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.11.2018 10:44

Data aktualizacji informacji: 17.01.2019 12:49