ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. – przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin – Nr sprawy DOA.201.2/2019

 • Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu

ZKZL sp. z o.o. – przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin

 • Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr, tj.:
 1. przycięcie 700 sztuk drzew,
 2. przycięcie 2500 m2 krzewów,
 3. usunięcie 70 drzew powalonych przez wiatr.

W zakres usługi wchodzi:

 • ocena zasadności przycięcia drzew i krzewów,
 • ocena zasadności wycinki drzew,
 • wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez Zamawiającego
 • usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” – usunięciem gałęzi z pni wraz z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie;
 • cięcia techniczne drzew – usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, będących w kolizji z budynkami lub ich infrastrukturą techniczną, prześwietlanie koron drzew i inne prace pielęgnacyjne w drzewostanie oraz przycinanie krzewów,
 • likwidacja pozostałości masy drzewnej po robotach w drzewostanie i krzewach,
 • usuwanie drzew powalonych przez wiatr wraz z usunięciem (frezowanie do poziomu gruntu) karpiny powalonego drzewa,
 • usuwanie odpadów stałych (przycięte gałęzie itp.).

 • Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie; drzew
  i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, zgodnie z ustawą
  o ochronie przyrody, z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu; usuwanie karpin drzew, w tym za pomocą środka chemicznego, tj.:
 1. wycięcie drzew ≤50 cm obwodu – 250 sztuk,
 2. wycięcie drzew 51-100 cm obwodu – 65 sztuk,
 3. wycięcie drzew 101-200 cm obwodu – 35 sztuk,
 4. wycięcie drzew >200 cm obwodu – 50 sztuk,
 5. mechaniczne usunięcie karpiny drzewa – 25 sztuk,
 6. usunięcie 1m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego – 10 m2,
 7. wycięcie 1m2 krzewu bez karczowania korzeni – 1000 m2,
 8. wycięcie 1m2 krzewu z karczowaniem korzeni – 30 m2,
 9. usunięcie 1 m2 korzenia krzewu za pomocą środka chemicznego – 10 m2.

W zakres usługi wchodzi:

 • pozostawienie karpin po wyciętych drzewach i krzewach na poziomie gruntu,
 • karczowanie korzeni wyciętych drzew i krzewów wraz z ich wywozem i dowiezieniem ziemi urodzajnej,
 • usuwanie odrostów korzeniowych i korzeni za pomocą środka chemicznego,
 • usuwanie odpadów stałych (wycięte drzewa, krzewy, gałęzie itp.) wraz z ich zrębkowaniem,
 • uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach,
 • oznaczenie drzew i krzewów do wycięcia na mapkach dostarczonych przez Zamawiającego
  z podaniem: gatunku, obwodu drzewa lub powierzchni krzewów oraz uzasadnieniem przyczyny wycięcia. Mapki z zaznaczoną lokalizacją drzew i krzewów zostaną zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie (zgodnie ze złożoną ofertą) dni od dnia ich przekazania.

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
i po wykonaniu prac, dla każdego punktu adresowego osobno.

Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się w całym czasie trwania umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,
w szczególności wywóz odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi wykona Wykonawca zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.);
 • Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. U.2017 poz. 1289 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów
  (Dz. U. 2014 poz. 1923),
 • Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania;
 • uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Nr XXXV/208/201 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP z późn. zm.;
 1. Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz.142).
 2. Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 3. Ponadto Zamawiający wymaga, by całość drewna pozyskanego podczas prac (grubizny)
  o pierścienicy od 7 do 80 cm (bez karpin, z maksymalną ilością murszu do 20%, pocięte na odcinki 1-1,5m) została przewieziona na teren bazy Zakładu Lasów Poznańskich przy
  Margonińskiej w Poznaniu.
 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub umowę z podmiotem posiadającym taką umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz.21).
 5. Wykonawca przekaże bioodpady odebrane z terenów zarządzanych przez Zamawiającego
  do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do biokompostowni zarządzanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Potwierdzeniem przekazania odpadów będą karty przekazania odpadów załączone do faktur za usługi Wykonawcy.

Termin składania ofert: 28-01-2019 12:00

Termin publikacji: 14-01-2019 00:00

Drukuj
Data wydruku: 12.12.2019 12:52


Załączniki

SIWZ (101.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ- Pdf (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zamówieniu (168.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki do SIWZ (34.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odp. na pyt. (416.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (438.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o wyborze oferty (463.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (135.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.01.2019 13:50

Data aktualizacji informacji: 27.03.2019 09:58