Najem lokali komunalnych

 1. LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZNY NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
 • Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy złożyć w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50.

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

  Inne informacje:

  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawierana z członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, którzy osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego i zostały umieszczone na liście mieszkaniowej. Objęcie listą realizacyjną daje podstawę do złożenia oferty lokalu mieszkalnego.
  • Przez kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony rozumie się dochody osiągane przez osoby:

  – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy mieszkaniowej, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji;

  – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym  175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy mieszkaniowej, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.

  • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I KWALIFIKOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LOKAL DO REMONTU, ADAPTACJI PODDASZA LUB INNYCH POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH NA LOKALE MIESZKALNE

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk o wykonanie remontu lokalu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania na wymaganym druku (bez względu na źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, praca dorywcza, umowa zlecenie, umowa o dzieło, działalność gospodarcza, zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, renta, emerytura, inne),
 • zadeklarowana pomoc pieniężna w przeprowadzeniu remontu lokalu przez osoby trzecie, winna być przez nie własnoręcznie potwierdzona, wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do przedmiotowego oświadczenia dochody tych osób z ostatnich 12-stu miesięcy poprzedzających złożenie zgłoszenia na wymaganym druku (bez względu na źródło dochodu, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, praca dorywcza, umowa zlecenie, umowa o dzieło, działalność gospodarcza, zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, renta, emerytura, inne.),
 • przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania – z późn. zm.

Inne informacje:

  • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w przypadku dysponowania odpowiednimi lokalami przygotowuje wykaz lokali do remontu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne we własnym zakresie i na własny koszt, który zostaje podany do publicznej wiadomości w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 oraz na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl.
 •  Umowy najmu lokali przeznaczonych do remontu, poddasza lub inne pomieszczenia niemieszkalne przeznaczone do adaptacji na lokale mieszkalne będą zawierane  z osobami, które zadeklarowały wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów, oraz które:

1) osiągają dochód niepozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie;

2) posiadają orzeczenie o eksmisji;

3) znajdują się z powodu stanu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej;

4) zostały umieszczone na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego;

5) zajmują lokal niedostosowany do ich potrzeb mieszkaniowych i możliwości płatniczych.

 • Odpowiedź pisemna zostaje udzielona po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oraz po zakwalifikowaniu osób do wykonania remontu kapitalnego lokalu. W przypadku złożenia wniosku po terminie, niepełnego, błędnie wypełnionego, z błędnie wypełnionymi załącznikami oraz bez wymaganych załączników nie będzie on podlegał rozpatrzeniu.
 • W przypadku przyznania takiego lokalu z przyszłym najemcą jest podpisywana umowa o wykonanie robót remontowo – budowlanych w lokalu na okres 6 miesięcy, podczas którego przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu, zgodnie z protokołem typowania robót remontowych. Podczas tego okresu przyszły najemca jest zwolniony z opłacania czynszu w zamian za wykonany remont, zobowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego, w tym  w szczególności za zużytą energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, dostarczenie wody i odprowadzenie nieczystości płynnych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Remont wykonuje przyszły najemca we własnym zakresie bez prawa zwrotu poniesionych nakładów na remont lokalu. Po wykonaniu remontu lokalu z osobą remontującą jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. W przypadku mieszkań do remontu nie jest pobierana kaucja mieszkaniowa.
PRZEKSZTAŁCENIE LOKALU SOCJALENGO NA LOKAL MIESZKALNY

Wymagane dokumenty:

 • odręcznie napisany wniosek z prośbą o przekształcenie umowy najmu lokalu socjalnego na umowę najmu lokalu mieszkalnego,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
 • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu,

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Inne informacje:

 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
 • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu mieszkalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
 • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
CZYNSZE
 • Miasto Poznania zostało podzielone na 4 strefy czynszowe zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03 lipca 2018r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania > na lata 2019 – 2023  ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 poz. 5965)
 • Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej obliczona jest na podstawie karty punktowej indywidualnej dla danego lokalu zgodnie z Zarządzeniem Nr 574/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za  najem lokali.
 • Miesięczna stawka czynszu za 1 m2wynosi od 4,90 zł/m2 do 12,90 zł/m2.

WNIOSKI

1. REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu (DLM/W/2)

2. dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany był przedmiotowy lokal,

3. zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20

4. potwierdzające datę – zameldowania wszystkich osób zamieszkujących w lokalu oraz daty zameldowania osoby zmarłej, w przypadku gdy przydział lokalu wydany był na rzecz małżonka osoby zmarłej, datę zameldowania w lokalu obu zmarłych małżonków,

5. akt zgonu dotychczasowego najemcy DO WGLĄDU,

6. dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu współmałżonka) – DO WGLĄDU lub oświadczenie najemcy (osoby samotne),

7. udokumentowany stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą,

8. zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,

9. deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – wymagane w przypadku ubiegania się o regulację po zgonie dalszych zstępnych najemcy (DLM/D/3),

10. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – wymagane w przypadku ubiegania się o regulację po zgonie dalszych zstępnych najemcy(DLM/D/2).

DLM/W/2_WNIOSEK O REGULACJĘ TYTUŁU PRAWNEGO

DLM/D/3_DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

DLM/D/2_OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1.Kto w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego wstępuje w stosunek najmu lokalu z mocy prawa ?

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu z mocy prawa wstępują:

 • – małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • – dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • – inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • – osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
 • – Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Dzieci najemcy wstępują w stosunek najmu z mocy prawa (art. 691 kodeksu cywilnego).
 • – W razie braku osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu wygasa. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

2. Z kim może być zawarta umowa najmu po śmierci najemcy ?

Umowa najmu może być zawarta z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy a są jego:

  • – zstępnymi,
  • – wstępnymi,
  • – osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
  • – rodzeństwem,
  • – małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu,
  • – pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat, nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniającymi kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego.
 • – Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
  • * spełnienie kryterium dochodowych,
  • * brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
  • * osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
  • * nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.
 • – Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z ww. osobami jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na raty.

3. Co rozumiane jest przez kryterium dochodowe uprawniające do    uzyskania lokalu mieszkalnego?

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:

 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.
 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.
 • – Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2. REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM LOKALU Z OSOBĄ POZOSTAŁĄ W LOKALU ZWOLNIONYM PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCĘ

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu (DLM/W/2),

2. kserokopia tytułu prawnego na rzecz dotychczasowego najemcy,

3. zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 ustalające daty zameldowania wszystkich osób zamieszkujących aktualnie w lokalu,

4. daty wymeldowania się z lokalu najemcy – poświadczone z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20,

5. udokumentowane pokrewieństwo z najemcą opuszczającym lokal,

6. wypowiedzenie umowy najmu przez dotychczasowego najemcę potwierdzone notarialnie, bądź wypowiedzenie najmu złożone osobiście do akt sprawy w obecności pracownika Spółki,

7. dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu współmałżonka) – DO WGLĄDU lub oświadczenie najemcy (osoby samotne),

8. zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,

9. deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

10. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

DLM/W/2_WNIOSEK O REGULACJĘ TYTUŁU PRAWNEGO

DLM/D/3_DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

DLM/D/2_OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
 • Zarządzenie Nr 1082/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Z kim może być zawarta umowa najmu w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę?

 • – Umowa najmu może być zawarta z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego:
 • – zstępnymi,
 • – wstępnymi,
 • – osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
 • – pełnoletnim rodzeństwem,
 • – małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat, nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniającymi kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego.
 • – Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z ww. osobami jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na raty.
 • – Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
 • * spełnienie kryterium dochodowych,
 • * brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
 • * osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
 • * nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.

2. Co rozumiane jest przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego?

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:

 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji
 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji
 • – Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
3. REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM ZWOLNIONEJ CZĘŚCI LOKALU – POSZERZENIE

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia (DLM/W/4)

2. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania lokalem,

3. zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu,

4. zaświadczenie o zarobkach dorosłych domowników za ostatnie 3 miesiące brutto (w tym kopie odcinków od renty, dokumenty potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków itd.),

5. dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu współmałżonka) – DO WGLĄDU lub oświadczenie najemcy (osoby samotne).

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Inne informacje:

 • Poszerzenia realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy najemca części lokalu wspólnego złoży wniosek o zawarcie umowy najmu na zwolnioną część tego lokalu, po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez pracowników Spółki.
 • W toku rozpatrywania wniosku uwzględniona jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna wnioskodawcy – najemcy części lokalu oraz jego warunki finansowe, w przypadku uwzględnienia wniosku wydawane jest skierowanie do zarządcy, w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym zwolnionej części oraz zawarcia aneksu do umowy najmu wynajmowanej części lokalu.

DLM/W/4_WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU ZWOLNIONEJ CZĘŚCI LOKALU

4. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZKIWANIE OSÓB TRZECICH W LOKALU

Wymagane dokumenty

1. wypełniony formularz wniosku o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie osób trzecich w lokalu (DLM/W/3),

2. kserokopię aktu na podstawie którego posiadany jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

3. zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20, o osobach zameldowanych w lokalu,

4. dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

DLM/W/3_WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZKIWANIE OSÓB TRZECICH W LOKALU

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
5. ROZŁOŻENIE KAUCJI MIESZKANIOWEJ NA RATY

Wymagane dokumenty:

1. odręcznie napisane pismo z prośbą o rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty,

2. dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

 

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 1082/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
 • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 

Kiedy pobierana jest kaucja mieszkaniowa ?

 • Kaucja pobierana jest przy zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego w przypadku: 
  • zamiany mieszkania,
  • najmu lokalu z osobą pozostałą w lokalu zwolnionym przez dotychczasowego najemcę,
  • ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w przypadku spłaty zadłużenia po rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  • lokali w przetargu o powierzchni przekraczającej 80m2,
  • najmu lokalu z osobą po śmierci dotychczasowego najemcy.
6. ZWROT POBRANEJ W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KAUCJI MIESZKANIOWEJ

Wymagana dokumenty:

1. odręcznie napisane pismo z prośbą o zwrot kaucji mieszkaniowej,

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,

3. protokół zdawczo odbiorczy lokalu,

4. dowód wpłaty kaucji mieszkaniowej.

 

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 1082/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
 • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r.

Inne informacje:

 • Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu.
7. NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI LUB MIENIA

Wymagane dokumenty:

1. odręcznie napisany wniosek o wskazanie lokalu zamiennego,

2. wniosek o wskazanie lokalu zamiennego dla lokatora oraz decyzja organu nadzoru budowlanego składany przez właściciela budynku lub jego zarządcę,

3. dokument potwierdzający wypowiedzenie najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego najemcy zobowiązanemu do opuszczenia lokalu z uwagi na wydaną decyzję nadzoru budowlanego,

4. udokumentowanie, że najemca w dniu poprzedzającym wejścia w życie ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego opłacał czynsz regulowany,

5. potwierdzenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o osobach zameldowanych w lokalu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 611).

Inne informacje:

 • Z chwilą pozyskania przez gminę odpowiedniego lokalu osobie uprawnionej składana jest oferta lokalu zamiennego, a po wyrażeniu przez nią woli objęcia lokalu, osoba ta jest kierowana do Zarządcy budynku w celu zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.
 • Lokal zamienny – lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne i o powierzchni w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 .
8. PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO SPŁACIE ZADŁUŻENIA

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy najmu po spłacie zadłużenia (DLM/W/1),

2. dotychczasowy dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kopia),

wypowiedzenie umowy najmu (kopia),

3. kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,

4. dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu współmałżonka) – DO WGLĄDU lub oświadczenie najemcy (osoby samotne),

5. deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

6. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

DLM/W/1_WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO SPŁACIE ZADŁUŻENIA

DLM/D/3_DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

DLM/D/2_OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
 • Zarządzenie Nr 1082/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Inne informacje:

– Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na wykluczeniu innych niż dług ewentualnych przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu Wynajmujący wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu. Umowa najmu może być zawarta z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.

 • – Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
  • * spełnienie kryterium dochodowych,
  • * brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
  • * osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
  • * nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.
 • – Ponadto warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • – Kaucja obliczana jest według następujących zasad – stawka czynszu za 1m2 za zajmowane mieszkanie x metraż mieszkania x 3 miesiące).

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:

 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.
 • – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.
 • – Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
9. WNIOSEK O WERYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ DO LOKALU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W DYSPOZYCJI POLICJI

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o przekształcenie istniejącego stosunku prawnego w najem na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.)

Inne informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANIA WNIOSKU O WERYFIKACJĘ  UPRAWNIEŃ DO LOKALU

DRUK WNIOSKU O WERYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ DO LOKALU – POLICJA KOMENDA MIEJSKA

DRUK WNIOSKU O WERYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ DO LOKALU – POLICJA KOMENDA WOJEWÓDZKA

Data wydruku: 24.05.2022 13:47


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.