Zamiana mieszkań

INFORMACJE OGÓLNE

W strukturze Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) funkcjonuje Zespół ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów, zajmujący się realizacją programu zamiany mieszkań i przeprowadzaniem zamian, obejmujących w każdym przypadku co najmniej jedno mieszkanie komunalne (tj. stanowiące własność Miasta Poznania) oraz inny, dowolny lokal mieszkalny, zgłoszony do zamiany. Zgodnie z przepisami uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (z późn. zm.),

WARUNKI DOKONANIA ZMIANY

Warunkiem dokonania zamiany jest: 1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu itp.); 2. brak zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot zamiany.

Warunek określony w pkt. 2 może zostać spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Poznania może postanowić o braku konieczności spełniania przez osobę dokonującą zamiany warunków określonych powyżej, jeżeli utrata tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany nastąpiła wyłącznie, z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności.

Zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 1082/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.12.2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego – obejmowanego w drodze zamiany, pobierana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu najmu.

KORZYŚCI Z DOKONANIA ZAMIANY

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zaliczają się:

 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy;
 • częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
 • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
 • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
 • możliwość zamieszkania w nowym budynku;
 • możliwość zamieszkania przez osobę niepełnosprawną w lokalu bez barier architektonicznych;
 • możliwość uzyskania lokalu w innym mieście, w przypadku dokonania zamiany z najemcą lokalu z innego miasta.

Jednym z zadań Zespołu ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów ZKZL jest zasiedlanie, w drodze zamiany, lokali w budynkach nowo wybudowanych oraz poddanych renowacji. Powyższa oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla najemców lokali komunalnych nieposiadających zaległości czynszowych.

budynki przy ul. Łaskarza 3,5,7 (zasiedlone latem 2013 r.)

kamienica po renowacji przy ul. Poznańskiej 32 (zasiedlona latem 2013 r.)

jedno z mieszań w kamienicy po renowacji przy ul. Grobla 4 (budynek zasiedlony jesienią 2010 r.)

kamienica po renowacji przy ul. Siemiradzkiego 2 (zasiedlona jesienią 2010 r.)

budynki przy ul. Podolańskiej 44, 44 A-B (zasiedlone zimą 2013/2014 r.)

budynek komunalny przy ul. Fabrycznej 8 (zasiedlony wiosną 2011 r.)

blok komunalny przy ul. Nadolnik 10B (zasiedlony jesienią 2010 r.)

jeden z czterech budynków przy ul. Głuszyna 123 (zasiedlony latem 2012 r.)

budynek przy ul. Bolka 8 (zasiedlony jesienią 2012 r.)

Zgłoszenie lokalu do zamiany, jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany, wykonywane przez Zespół ds. Zamian Mieszkań ZKZL, są całkowicie bezpłatne!

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia Biura Obsługi Klienta, mieszącego się na parterze, w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. , przy ul. Matejki 57.

ul. Rubież 19, 19A (zasiedlona od stycznia 2017 r.)

ul. Rubież

ZGŁOSZENIE LOKALU DO ZAMIANY

W celu zgłoszenia lokalu do zamiany należy wypełnić formularz (POBIERZ) oraz dodatkowo dołączyć niezbędne dokumenty:

 • dokument zaświadczający o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu, decyzja administracyjna, przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu itd.);
 • akt małżeństwa / akt zgonu współmałżonka / wyrok rozwodowy (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie o wysokości lub braku zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu (nie dotyczy najemców lokali komunalnych Miasta Poznania);
 • protokół zdawczo – odbiorczy / rzut lokalu (dot. najemców lokali znajdujących się w zasobach TBS, spółdzielni mieszkaniowych lub innych zasobach oraz właścicieli lokali);
 • inne istotne dokumenty (np. uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub modernizacyjnych sporządzony przez zarządcę itd.).

Zgłoszenie wraz z powyższymi dokumentami, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZKZL przy ul. Matejki 57.

OFERTY MIESZKAŃ DO ZAMIANY
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. W jaki sposób można zgłosić swoje mieszkanie do zamiany?

Aby zamienić zajmowane mieszkanie należy wypełnić “Zgłoszenie lokalu do zamiany”, oraz dołączyć wymagane załączniki tj.: dokument zaświadczający o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu, zaświadczenie o wysokości lub braku zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu oraz inne istotne dokumenty – zgodnie z wyszczególnieniem znajdującym się na formularzu „Zgłoszenie lokalu do zamiany”, a następnie złożyć wypełniony formularz w Biurze Obsługi Klienta mieszącym się na parterze, w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., przy ul. Matejki 57 lub w terenowym Punkcie Obsługi Klienta.

2. Jakie mieszkania podlegają zamianie?

ZKZL zajmuje się przeprowadzaniem zamian mieszkań, z których przynajmniej jedno musi być lokalem komunalnym Miasta Poznania.

3. Czy są jakieś wymagania dotyczące przeprowadzania zamiany mieszkań?

Warunkiem dokonania zamiany jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu czynszu i innych opłat za zajmowany lokal, przy czym drugi z podanych warunków może zostać spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

4. Jestem najemcą lokalu prywatnego / lokalu w spółdzielni mieszkaniowej / lokalu w TBSie / – czy mogę zamienić się na lokal komunalny?

Zamiana jest możliwa, pod warunkiem, że wśród najemców lokali zgłoszonych do zamiany znajdzie się taki, który wyrazi chęć zamieszkania w zajmowanym przez Pana / Panią lokalu oraz pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody obydwu wynajmujących.

5. Jestem najemcą lokalu w TBSie, w którego kosztach budowy partycypację pokryło Miasto Poznań – czy mogę zamienić się na lokal komunalny?

Zamiana jest możliwa, pod warunkiem znalezienia w zasobie komunalnym lokalu spełniającego oczekiwania osoby zainteresowanej zamianą dotychczasowego lokalu.

6. Słyszałem/(-am), że Miasto Poznań buduje nowe budynki komunalne – czy mogę ubiegać się o przyznanie lokalu w takim budynku?

Oferta lokali usytuowanych w nowych budynkach komunalnych przeznaczona jest wyłącznie dla najemców lokali komunalnych, którzy nie posiadają zadłużenia czynszowego. Zgłoszenia zainteresowanych najemców przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Zamian i Pustostanów ZKZL.

7. Posiadam duże mieszkanie, zadłużone na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy jest szansa na zamianę lokali i spłatę zadłużenia?

W przypadku znalezienia kontrahenta zainteresowanego zamianą zajmowanego lokalu na Pana / Pani lokal, popartego deklaracją spłaty zadłużenia, zamiana jest możliwa pod warunkiem wyrażenia na nią zgody przez obydwie strony oraz uprzedniej spłacie, powstałego zadłużenia – na podstawie podpisanej umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

8. Czy za przeprowadzenie zamiany pobierana jest jakaś opłata?

Wszystkie czynności wykonywane przez Zespół ds. Zamian i Pustostanów ZKZL są całkowicie bezpłatne.

9. Jak długo trwa przeprowadzenie zamiany od momentu zgłoszenia lokalu do zamiany?

Termin przeprowadzenia zamiany w głównej mierze uzależniony jest od znalezienia odpowiedniej oferty w bazie ofert prowadzonej przez Zespół ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów. W momencie znalezienia pasującej oferty, Zespół ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów składa zainteresowanym wstępne propozycje zamiany, na podstawie których najemcy dokonują oględzin lokali.

10. Chciałbym zamienić się na większe mieszkanie i jestem gotów spłacić cudze zadłużenie. W jaki sposób można przeprowadzić taką zamianę?

W przypadku znalezienia odpowiedniego mieszkania i wyrażenia przez obydwie strony chęci dokonania zamiany, zawierana jest umowa przejęcia długu, pomiędzy Przejmującym dług oraz ZKZL, na mocy której Przejmujący dług spłaca zadłużenie Dłużnika. Po spłacie powstałego zadłużenia obydwie strony zamiany otrzymują zgodę na dokonanie zamiany i zawarcie umów najmu wnioskowanych lokali.

11. Znalazłem w internecie kilka interesujących mnie ofert lokali do zamiany i chciałbym je obejrzeć – jak mogę uzyskać więcej informacji na ich temat?

W przypadku wybrania interesujących ofert – zamieszczonych na stronie internetowej, należy skontaktować się z Zespołem ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów, który – o ile to możliwe, przygotuje dokumenty umożliwiające obejrzenie interesujących najemcę lokali.

12. Gdzie mogę uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat zamiany mieszkań?

Szczegółowe informacje dotyczące zamian mieszkań znajdują się na stronie internetowej: www.zkzl.poznan.pl w zakładce „Zamiana mieszkań”. Informacji udzielają również pracownicy Zespół ds. Zamian Mieszkań i Pustostanów, pod nr tel. 61/4158-817, -900 i -924.

Data wydruku: 05.07.2022 05:58


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.