Najem socjalny lokali

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA:
 • Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy socjalnego najmu lokalu należy złożyć w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50.

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

  Inne informacje:

  • Umowa najmu socjalnego lokalu może być zawierana z członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, którzy osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego i zostały umieszczone na liście socjalnej. Objęcie listą realizacyjną daje podstawę do złożenia oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
  • Przez kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu rozumie się dochody osiągane przez osoby:

  – których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy socjalnej, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji;

  –  których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy socjalnej, oraz których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną w deklaracji, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składana jest deklaracja, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury na dzień złożenia deklaracji.

  • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z WYROKU Z PRAWEM DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH LOKALE NIE BĘDĄCE W DYSOPOZYCJI MIASTA POZNAŃ LUB PODLEGŁYCH MU JEDNOSTEK
.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek wierzyciela/dłużnika o realizację wyroku o eksmisje z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
 • prawomocny wyrok sądu, z którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2019r., poz. 1182 ze zm.)

Inne informacje:

 • Umowa najmu socjalnego lokalu jest zawierana z osobami bez względu na wysokość dochodu, na postawie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania najmu socjalnego lokalu. Wniosek zostaje zarejestrowany i oczekuje na realizację według kolejności ustalonej datą wpływu do ZKZL Sp. z o.o. Z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim lokalem, osoby uprawnione, otrzymają ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
 • Warunkiem otrzymania oferty najmu socjalnego lokalu jest zamieszkiwanie w lokalu podlegającym opróżnieniu (wyprowadzka powoduje utratę prawa do starania się o lokal socjalny).
CZYNSZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 574/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stawka czynszu za najem socjalny lokali stanowi 50% minimalnej stawki czynszu i wynosi 2,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

WNIOSKI

 1. DLM/W/6 – WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU
 2. DLM/D/3 – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
 3. DLM/D/2 – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
Data wydruku: 13.08.2022 17:52


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.