ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Najem socjalny lokali

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego należy złożyć w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawierana z członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, którzy osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego i zostały umieszczone na liście mieszkalnej. Objęcie listą realizacyjną daje podstawę do złożenia oferty lokalu socjalnego.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z WYROKU Z PRAWEM DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH LOKALE NIE BĘDĄCE W DYSOPOZYCJI MIASTA POZNAŃ LUB PODLEGŁYCH MU JEDNOSTEK
.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek wierzyciela/dłużnika o realizację wyroku o eksmisje z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
 • prawomocny wyrok sądu, z którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2019r., poz. 1182 ze zm.)

Inne informacje:

 • Umowa najmu socjalnego lokalu jest zawierana z osobami bez względu na wysokość dochodu, na postawie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania najmu socjalnego lokalu. Wniosek zostaje zarejestrowany i oczekuje na realizację według kolejności ustalonej datą wpływu do ZKZL Sp. z o.o. Z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim lokalem, osoby uprawnione, otrzymają ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
 • Warunkiem otrzymania oferty najmu socjalnego lokalu jest zamieszkiwanie w lokalu podlegającym opróżnieniu (wyprowadzka powoduje utratę prawa do starania się o lokal socjalny).
CZYNSZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 574/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stawka czynszu za najem socjalny lokali stanowi 50% minimalnej stawki czynszu i wynosi 2,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

WNIOSKI

 1. DLM/W/6 – WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU
 2. DLM/D/1 – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
 3. DLM/D/1 – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
Data wydruku: 20.09.2020 00:41


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.