ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Najem lokali socjalnych

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego należy złożyć w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawierana z członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, którzy osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego i zostały umieszczone na liście mieszkalnej. Objęcie listą realizacyjną daje podstawę do złożenia oferty lokalu socjalnego.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z WYROKU Z PRAWEM DO LOKALU SOCJALNEGO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH LOKALE NIE BĘDĄCE W DYSOPOZYCJI MIASTA POZNAŃ LUB PODLEGŁYCH MU JEDNOSTEK
.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku wierzyciela o realizację wyroku o eksmisje z prawem do lokalu socjalnego
 • prawomocny wyrok sądu, z którego wynika uprawnienie do lokalu socjalnego,
 • ksero dowodu tożsamości.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.)

Inne informacje:

 • Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami bez względu na wysokość dochodu, na postawie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego. Wniosek zostaje zarejestrowany i oczekuje na realizację według kolejności ustalonej datą wpływu do ZKZL Sp. z o.o. Z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim lokalem, osoby uprawnione, otrzymają ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 • Warunkiem otrzymania lokalu socjalnego jest zamieszkiwanie w lokalu podlegającym opróżnieniu (wyprowadzka powoduje utratę prawa do starania się o lokal socjalny).
CZYNSZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 809/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi 50% minimalnej stawki czynszu i wynosi 2,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

WNIOSKI

1. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU ZAJMOWANEGO LOKALU – UMOWA NA KOLEJNY OKRES

Wymagane dokumenty:

  • formularz wniosku z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
  • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
  • informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu.
 • WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU
 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
 • OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
  • Podstawa prawna:

   • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

   Inne informacje:

   • Najemca przed upływem terminu umowy najmu lokalu socjalnego jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu na kolejny okres. Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem podpisywania aneksu lub ponownej umowy najmu.
   • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
    • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
    • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
   • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2.1 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
 • dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany był przedmiotowy lokal,
 • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 potwierdzające datę – zameldowania wszystkich osób zamieszkujących w lokalu oraz daty zameldowania osoby zmarłej, w przypadku gdy przydział lokalu wydany był na rzecz małżonka osoby zmarłej, datę zameldowania w lokalu obu zmarłych małżonków,
 • akt zgonu,
 • akt zawarcia małżeństwa wnioskodawcy,
 • udokumentowany stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą,
 • w przypadku zawarcia związku małżeńskiego:
  • ksero przydziału lokalu, w którym zameldowany jest małżonek oraz poświadczenie jego zameldowania,
  • w przypadku zgonu małżonka bądź rozwiązania małżeństwa stosowny dokument,
  • zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
  • informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Wstąpienia w najem lokalu socjalnego po zgonie dotychczasowego najemcy nie reguluje przepis art. 691 Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak to ma miejsce w przypadku lokalu mieszkalnego. Najem lokalu socjalnego nie jest przedmiotem uprawnień, o których stanowi art. 691 Kodeksu cywilnego. Jest to prawo o charakterze osobistym, przysługujące m. in. określonej osobie lub osobom na podstawie prawomocnego wyroku eksmisyjnego ze względu na ich trudną sytuacje majątkową, społeczną czy zdrowotną sprawiającą, że nie mają mieszkania i nie mogą zaspokoić potrzeb mieszkaniowych własnym staraniem.
 • Umowa najmu lokalu socjalnego zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które są nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, a są jego:
  • zstępnymi,
  • wstępnymi,
  • osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
  • rodzeństwem,
  • powinowatym, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat, nieposiadaniem tytułu prawnego do innego lokalu i uzyskiwaniu dochodów uprawniających do uzyskania lokalu socjalnego.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2.2 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM LOKALU Z OSOBĄ POZOSTAŁĄ W LOKALU ZWOLNIONYM PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCĘ

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu
 • kserokopia tytułu prawnego na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • aświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 ustalające daty zameldowania wszystkich osób zamieszkujących aktualnie w lokalu,
 • daty wymeldowania się z lokalu najemcy – poświadczone z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20,
 • udokumentowane pokrewieństwo z najemcą opuszczającym lokal,
 • wypowiedzenie umowy najmu przez dotychczasowego najemcę potwierdzone notarialnie, bądź wypowiedzenie najmu złożone osobiście do akt sprawy w obecności pracownika Spółki,
 • numer PESEL wnioskodawcy i jego małżonka,
 • akt zawarcia związku małżeńskiego,
 • zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
 • informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Umowa najmu lokalu socjalnego zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, a są jego:
  • zstępnymi,
  • wstępnymi,
  • osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
  • pełnoletnim rodzeństwem,
  • powinowatym pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat do czasu opuszczenia przez niego lokalu, nieposiadaniem tytułu prawnego do innego lokalu i uzyskiwaniu dochodów uprawniających do uzyskania lokalu socjalnego.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2.3 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM ZWOLNIONEJ CZĘŚCI LOKALU – POSZERZENIE

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania lokalem,
 • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie o zarobkach dorosłych domowników za ostatnie 3 miesiące brutto (w tym kopie odcinków od renty, dokumenty potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków itd.),
 • w przypadku zawartego związku małżeńskiego – kserokopia aktu małżeństwa, PESEL małżonka,
 • w przypadku zgonu małżonka – kserokopia aktu zgonu,
 • w przypadku rozwiązania małżeństwa – kserokopia wyroku rozwodowego.

Podstawa prawna:

   • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Inne informacje:

    • Poszerzenia realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy najemca części lokalu wspólnego złoży wniosek o zawarcie umowy najmu na zwolnioną część tego lokalu, po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez pracowników Spółki.

W toku rozpatrywania wniosku uwzględniona jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna wnioskodawcy – najemcy części lokalu oraz jego warunki finansowe, w przypadku uwzględnienia wniosku wydawane jest skierowanie do zarządcy, w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym zwolnionej części oraz zawarcia aneksu do umowy najmu wynajmowanej części lokalu.

3. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PODNAJEM/BEZPŁATNE UŻYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

Wymagane dokumenty

    • wypełniony formularz wniosku o wyrażenie zgody podnajem/bezpłatne używanie lokalu
    • kserokopię aktu na podstawie którego posiadany jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
    • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20, o osobach zameldowanych w lokalu,
    • dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Podstawa prawna:

    • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Inne informacje:

     • Zgoda na podnajem/bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego wyrażana jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
     • Podnajem to np. sytuacja, kiedy główny najemca wyjechał za granicę i chce, aby ktoś opiekował się jego mieszkaniem. Bezpłatne używanie lokalu to inaczej zgoda na wspólne zamieszkiwanie w lokalu z najemcą osób wskazanych przez najemcę, podyktowane sytuacją zdrowotną, finansową i rodzinną.
     • Istnieje możliwość zameldowania osób wskazanych przez najemcę do wspólnego zamieszkiwania, ale tylko na okres, na jaki została wydana zgoda na podnajem/bezpłatne użytkowanie lokalu.
4. NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI LUB MIENIA

Wymagane dokumenty:

    • odręcznie napisany wniosek o wskazanie lokalu zamiennego,
    • wniosek o wskazanie lokalu zamiennego dla lokatora oraz decyzja organu nadzoru budowlanego składany przez właściciela budynku lub jego zarządcę,
    • potwierdzenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o osobach zameldowanych w lokalu,
    • dokumenty potwierdzające posiadany tytułu prawny do lokalu.

Podstawa prawna:

    • Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.).

Inne informacje:

     • Lokal zamienny – lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne i o powierzchni w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2.
5. PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU W PRZYPADKU SPŁATY ZADŁUŻENIA PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NAJMU

Wymagane dokumenty:

    • odręczny wniosek byłego najemcy z prośbą o ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego z uwagi na spłatę zadłużenia,
    • kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,
    • zaświadczenie z administracji budynku, potwierdzające dokonanie wpłaty i brak zaległości na koncie czynszowym zajmowanego lokalu socjalnego.
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
    • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Podstawa prawna:

    • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

Inne informacje:

    • Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na wykluczeniu innych niż dług ewentualnych przesłanek do nie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego Wynajmujący kieruje do zawarcia umowy najmu. Umowa najmu może być ponownie zawarta z osobami, którym nie przedłużono umowy najmu na kolejny okres z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.
    • Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
     • spełnienie kryterium dochodowych,
     • brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
     • osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
     • nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.
    • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
     • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
     • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
     • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Data wydruku: 21.02.2020 14:03