Najem pomieszczeń tymczasowych

Zasady przyznawania

REALIZACJA WYROKU BEZ PRAWA DO LOKALU SOCJALNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.).

Inne informacje:

 • Pomieszczenie tymczasowe jest wskazywane osobom zamieszkującym w zasobie komunalnym wyłącznie w przypadku wykonania eksmisji z lokalu na podstawie wyroku sądu orzekającego o braku uprawnień do lokalu socjalnego.
DOSTARCZENIE TYMCZASOWEGO POMIESZCZENIA NA WEZWANIE KOMORNICZE

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek Komornika Sądowego do gminy o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.),

Inne informacje:

 • Pomieszczenie tymczasowe jest wskazywane jest osobom zamieszkującym w zasobie prywatnym wyłącznie na podstawie wezwania komornika sądowego do wskazania przez Miasto Poznań. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego jest zawierana z reguły na okres 1 miesięcy od daty wykonania eksmisji.
CZYNSZE

Do naliczenia wysokości stawki czynszu za najem tymczasowego pomieszczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali socjalnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 809/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi 50% minimalnej stawki czynszu i wynosi 2,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Wnioski

1. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU ZAJMOWANEGO LOKALU – UMOWA NA KOLEJNY OKRES

Wymagane dokumenty:

 • odręcznie napisany wniosek z prośbą o przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
 • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 • informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Najemca przed upływem terminu umowy najmu tymczasowego pomieszczenia jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie umowy najmu na kolejny okres. Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem podpisywania aneksu lub ponownej umowy najmu.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do przedłużenia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia rozumie się dochody osiągane przez osoby:
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Data wydruku: 05.07.2022 04:52


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.