Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Najem pomieszczeń tymczasowych

Zasady przyznawania

REALIZACJA WYROKU BEZ PRAWA DO LOKALU SOCJALNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.).

Inne informacje:

 • Pomieszczenie tymczasowe jest wskazywane osobom zamieszkującym w zasobie komunalnym wyłącznie w przypadku wykonania eksmisji z lokalu na podstawie wyroku sądu orzekającego o braku uprawnień do lokalu socjalnego.
DOSTARCZENIE TYMCZASOWEGO POMIESZCZENIA NA WEZWANIE KOMORNICZE

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek Komornika Sądowego do gminy o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.),

Inne informacje:

 • Pomieszczenie tymczasowe jest wskazywane jest osobom zamieszkującym w zasobie prywatnym wyłącznie na podstawie wezwania komornika sądowego do wskazania przez Miasto Poznań. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego jest zawierana z reguły na okres 1 miesięcy od daty wykonania eksmisji.
CZYNSZE

Do naliczenia wysokości stawki czynszu za najem tymczasowego pomieszczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali socjalnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 809/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi 50% minimalnej stawki czynszu i wynosi 2,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Wnioski

1. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU ZAJMOWANEGO LOKALU – UMOWA NA KOLEJNY OKRES

Wymagane dokumenty:

 • odręcznie napisany wniosek z prośbą o przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
 • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 • informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

Inne informacje:

 • Najemca przed upływem terminu umowy najmu tymczasowego pomieszczenia jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie umowy najmu na kolejny okres. Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem podpisywania aneksu lub ponownej umowy najmu.
 • Przez kryterium dochodowe uprawniające do przedłużenia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia rozumie się dochody osiągane przez osoby: 
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
 • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2.1 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY
Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
 • dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany był przedmiotowy lokal,
 • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 potwierdzające datę – zameldowania wszystkich osób zamieszkujących w lokalu oraz daty zameldowania osoby zmarłej, w przypadku gdy przydział lokalu wydany był na rzecz małżonka osoby zmarłej, datę zameldowania w lokalu obu zmarłych małżonków,
 • akt zgonu,
 • akt zawarcia małżeństwa wnioskodawcy,
 • udokumentowany stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą,
 • w przypadku zawarcia związku małżeńskiego:
  • ksero przydziału lokalu, w którym zameldowany jest małżonek oraz poświadczenie jego zameldowania,
  • w przypadku zgonu małżonka bądź rozwiązania małżeństwa stosowny dokument,
 • zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
 • informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal,
 • Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
 • Inne informacje:

 • Wstąpienia w najem tymczasowego pomieszczenia po zgonie dotychczasowego najemcy nie reguluje przepis 691 Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak to ma miejsce w przypadku lokalu mieszkalnego. Najem tymczasowego pomieszczenia nie jest przedmiotem uprawnień, o których stanowi art. 691 Kodeksu cywilnego.
 • Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które są nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, a są jego:
  • zstępnymi,
  • wstępnymi,
  • osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
  • rodzeństwem,
  • powinowatym,
 • pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat, nieposiadaniem tytułu prawnego do innego lokalu i uzyskiwaniu dochodów uprawniających do uzyskania tymczasowego pomieszczenia.
  • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania tymczasowego pomieszczenia rozumie się dochody osiągane przez osoby: 
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
  2.2 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM LOKALU Z OSOBĄ POZOSTAŁĄ W LOKALU ZWOLNIONYM PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCĘ
  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu.
  • kserokopia tytułu prawnego na rzecz dotychczasowego najemcy,
  • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 ustalające daty zameldowania wszystkich osób zamieszkujących aktualnie w lokalu,
  • daty wymeldowania się z lokalu najemcy – poświadczone z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20,
  • udokumentowane pokrewieństwo z najemcą opuszczającym lokal,
  • wypowiedzenie umowy najmu przez dotychczasowego najemcę potwierdzone notarialnie, bądź wypowiedzenie najmu złożone osobiście do akt sprawy w obecności pracownika Spółki,
  • numer PESEL wnioskodawcy i jego małżonka,
  • akt zawarcia związku małżeńskiego,
  • zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
  • informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal,
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

  Inne informacje:

  • Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego:
   • zstępnymi,
   • wstępnymi,
   • osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
   • pełnoletnim rodzeństwem,
   • małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu,
   • pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą  za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat, nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu i osiągającymi dochody uprawniające do uzyskania tymczasowego pomieszczenia.
  • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania tymczasowego pomieszczenia rozumie się dochody osiągane przez osoby: 
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
  2.3 REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU - NAJEM ZWOLNIONEJ CZĘŚCI LOKALU – POSZERZENIE
  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania lokalem,
  • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu,
  • zaświadczenie o zarobkach dorosłych domowników za ostatnie 3 miesiące brutto (w tym kopie odcinków od renty, dokumenty potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków itd.),
  • w przypadku zawartego związku małżeńskiego – kserokopia aktu małżeństwa, PESEL małżonka,
  • w przypadku zgonu małżonka – kserokopia aktu zgonu,
  • w przypadku rozwiązania małżeństwa – kserokopia wyroku rozwodowego.

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

  Inne informacje:

  • Poszerzenia realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy najemca części lokalu wspólnego złoży wniosek o zawarcie umowy najmu na zwolnioną część tego lokalu, po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez pracowników Spółki.
  • W toku rozpatrywania wniosku uwzględniona jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna wnioskodawcy – najemcy części lokalu oraz jego warunki finansowe, w przypadku uwzględnienia wniosku wydawane jest skierowanie do zarządcy, w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym zwolnionej części oraz zawarcia aneksu do umowy najmu wynajmowanej części lokalu.
  3. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PODNAJEM/BEZPŁATNE UŻYWANIE TYMCZASOWEGO POMIESZCZENIA
  Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz wniosku o wyrażenie zgody podnajem/bezpłatne używanie lokalu
  • kserokopię aktu na podstawie którego posiadany jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20, o osobach zameldowanych w lokalu,
  • dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

  Inne informacje:

  • Zgoda na podnajem/bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego wyrażana jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
  • Podnajem to np. sytuacja, kiedy główny najemca wyjechał za granicę i chce, aby ktoś opiekował się jego mieszkaniem. Bezpłatne używanie lokalu to inaczej zgoda na wspólne zamieszkiwanie w lokalu z najemcą osób wskazanych przez najemcę, podyktowane sytuacją zdrowotną, finansową i rodzinną.
  • Istnieje możliwość zameldowania osób wskazanych przez najemcę do wspólnego zamieszkiwania, ale tylko na okres, na jaki została wydana zgoda na podnajem/bezpłatne użytkowanie lokalu.
  4. NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI LUB MIENIA

  Wymagane dokumenty:

  • odręcznie napisany wniosek o wskazanie lokalu zamiennego,
  • wniosek o wskazanie lokalu zamiennego dla lokatora oraz decyzja organu nadzoru budowlanego składany przez właściciela budynku lub jego zarządcę,
  • potwierdzenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o osobach zameldowanych w lokalu,
  • dokumenty potwierdzające posiadany tytułu prawny do lokalu.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zm.).

  Inne informacje:

  • Z chwilą pozyskania przez gminę odpowiedniego lokalu osobie uprawnionej składana jest oferta lokalu zamiennego, a po wyrażeniu przez nią woli objęcia lokalu, osoba ta jest kierowana do Zarządcy budynku w celu zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.
  • Lokal zamienny – lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne i o powierzchni w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 .
  5. PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU W PRZYPADKU SPŁATY ZADŁUŻENIA PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NAJMU

  Wymagane dokumenty:

  • odręczny wniosek byłego najemcy z prośbą o ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego tymczasowego pomieszczenia z uwagi na spłatę zadłużenia.
  • kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,
  • zaświadczenie z administracji budynku, potwierdzające dokonanie wpłaty i brak zaległości na koncie czynszowym  zajmowanego tymczasowego pomieszczenia.
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu
  • wypełnione przez wszystkich najemców oświadczenie o niezaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

  Inne informacje:

  • Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na wykluczeniu innych niż dług ewentualnych przesłanek do nie przedłużenia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia Wynajmujący kieruje do zawarcia umowy najmu. Umowa najmu może być ponownie zawarta z osobami, którym nie przedłużono umowy najmu na kolejny okres z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.
  • Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
   • spełnienie kryterium dochodowych,
   • brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
   • osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
   • nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.
  • Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania tymczasowego pomieszczenia rozumie się dochody osiągane przez osoby:
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
   • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
  • Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
  Data wydruku: 19.06.2021 13:37
  

  Sign In

  Register

  Reset Password

  Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.