Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części:

    1. ul. Składowa 11 m 18, w tym wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej na podstawie dokumentacji projektowej Inwestora a w tym celu uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 40 ustawy Prawo budowlane na Inwestora, na podstawie przedłożonej dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, a nadto uzyskanie wszystkich innych wymaganych decyzji, pozwoleń lub uzgodnień dotyczących wykonania robót, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”.

    2. ul. Rybaki 18 m 2, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/361210

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

WAŻNE!

Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria ZKZL (pokój nr 1, parter). Nie dopuszcza się składania ofert do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku ZKZL.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 24.07.2020 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 24.07.2020 r., godz. 12:15

Termin składania ofert: 24-07-2020 12:00

Termin publikacji: 03-07-2020 13:18

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:01


Załączniki

Ogłoszenie (170.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary, dokumentacja (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (108 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania/otwarcia ofert, korekta przedmiaru, STWiOR (1.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (619.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zaktualizowany przedmiar dla lokalu przy ul. Rybaki 18 m 2 (342 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia_15.07.2020 r. (70.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania/otwarcia ofert_21.07.2020 (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia_21.07.2020 r. (71.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SIWZ (IPU) (31.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (1.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania - część 1 (47.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania - część 2 (45.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (113 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.07.2020 13:20

Data aktualizacji informacji: 02.10.2020 13:48Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.