Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Budowa dróg publicznych, zbiornika retencyjnego oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowanego komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu – IZ

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg lub fragmentów dróg publicznych (oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD, 1KD-Dxr), budowę i przebudowę elementów zagospodarowania w pasach dróg publicznych ulic Opolskiej, Stefana Okrzei i Stefanii Sempołowskiej wraz z budową oświetlenia, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, wykonanie niezbędnych rozbiórek i demontaży elementów infrastruktury drogowej,

  2. wycinkę drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. usunięcia drzew i krzewów, zagospodarowanie drewna pochodzącego z wycinki i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,

  3. wprowadzenie tymczasowej, a następnie stałej organizacji ruchu,

  4. budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego,

  5. budowę oraz przebudowę fragmentów dróg publicznych (oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD, 1KD-Dxr) oraz elementów infrastruktury drogowej, w tym oświetlenia drogowego,

  6. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych odbiorów i decyzji dopuszczających wykonane elementy do użytkowania, w tym odbioru przez Zamawiającego.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411903

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

UWAGA: Miejscem złożenia ofert (w przypadku składania oferty w formie pisemnej) jest Kancelaria (pokój nr 1, parter). Nie dopuszcza się składania ofert do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku ZKZL.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 22.01.2021 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 22.01.2021 r., godz. 12:30

Termin składania ofert: 22-01-2021 12:00

Termin publikacji: 31-12-2020 12:16

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:34


Załączniki

Ogłoszenie (253.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (783.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (37.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ (443.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyf. terminu składania/otwarcia ofert_14.01.2021 (150.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.01.2021 (84.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (112.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (126.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (109.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 12:16

Data aktualizacji informacji: 20.04.2021 13:37Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.