zamówienia publiczne

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Termin składania ofert: 26-03-2012 00:00 Więcej

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu (Archiwalne)

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu - zamówienie cząstkowe po zawarciu umowy ramowej
Termin składania ofert: 20-03-2012 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postepowań cząstkowych umowy ramowe (Archiwalne)

Rozstrzygnięcie postępowania cząstkowego na remont lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego - 20 części
Termin składania ofert: 16-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 (Archiwalne)

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 obejmującego remont dachu i opierzeń, przemurowanie kominów oraz wymianę zabytkowej stolarki okiennej, a także renowację elewacji frontowej. Obiekt położony jest w strefie ochrony zabytków jako układ urbanistyczny Śródmieścia z numerem...
Termin składania ofert: 05-03-2012 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali ieszkalnych XVI części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XVI części: 1. ul. 28 Czerwca 1956 148 m 5 2. ul. Klonowa 10 m 12 3. ul. Marcelińska 66a m 9 4. ul...
Termin składania ofert: 30-01-2012 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, obejmujący: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty zduńskie, c) roboty instalacyjne elektryczne, d) roboty instalacyjne w...
Termin składania ofert: 27-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z zasobu komunalnego Miasta Poznania (Archiwalne)

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności: 1) Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na zbieraniu i wywozie oraz składowaniu i utylizacji w miejscach do tego wyznaczonych odpadów wielkogabarytowych tzn. odpadów o dużych rozmiarach i innyc...
Termin składania ofert: 19-01-2012 00:00 Więcej

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012 (Archiwalne)

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012
Termin składania ofert: 17-01-2012 00:00 Więcej

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego (Archiwalne)

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawionych dokumentów, dochodzenia na drodze sądowej innych roszczeń związanych z korzystaniem z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawi...
Termin składania ofert: 10-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na II zadania (Archiwalne)

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na dwa zadania: zadanie I: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 08.10.2001r), zadanie II: Wyw...
Termin składania ofert: 05-01-2012 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.