ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Rusza program “Minigranty dla Seniora”

Od dziś do końca marca br. ZKZL sp. z o.o. przyjmuje wnioski dotyczące pilotażu programu “Minigranty dla Seniora”. Głównym założeniem jest umożliwienie dokonania drobnych remontów ( do kwoty 10 tys. zł) miejskich mieszkań zamieszkałych przez poznańskich seniorów. 

Jest to program dla osób powyżej 65 roku życia spełniających kryterium dochodowe, osob samotnych lub małżeństw lub związków partnerskich, gdzie jeden z małżonków/partnerów, na dzień złożenia wniosku ukończył 65 rok życia. Program skierowany jest do osób posiadających tytuł prawny do lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, nie posiadających zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, przy czym warunek ten może być spełniony poprzez zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w ratach i wywiązanie się z niego.

Pomoc udzielana w ramach programu ma charakter tymczasowy i stanowi realizację zadania gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wynikającego z art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

ZKZL sp. z o.o. realizując Program działa we własnym imieniu i na własną rzecz.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o przystąpienie do programu są osoby, które spełniły  następujące kryteria:

 • są najemcami lokalu mieszkalnego lub socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
 • osoby samotne, które na dzień złożenia wniosku ukończyły 65 rok życia,
 • małżeństwa (związki partnerskie), w których jeden z małżonków/partnerów ukończył 65 rok życia w momencie złożenia wniosku,
 • osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego
  lub socjalnego z zasobów mieszkaniowych Miasta Poznania,
 • osoby nie posiadające zadłużenia z tytułu najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu
  Miasta Poznania lub z zawartym porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia w ratach
  i wywiązywania się z niego.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach I Rundy kwalifikacyjnej programu, przyjmowane są w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57  w Poznaniu w  terminie od 01.03.2018 r.
do 31.03.2018r. Formularz wniosku można pobrać tutaj.

Liczba rund kwalifikacyjnych uzależniona jest od ilości i wartości złożonych wniosków oraz stopnia wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację programu. Informacja o naborze wniosków do II Rundy kwalifikacyjnej zostanie podana do informacji publicznej.

Kwota dofinansowania na modernizację lokalu w ramach pilotażowego programu
Minigranty dla seniora nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych  00/100).

Zakres udzielanej pomocy stanowi:

 • wymiana (w uzasadnionych przypadkach) stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż antywłamaniowych drzwi wejściowych lub renowacja zabytkowych drzwi
  – zgodnie z przepisami prawa i/lub wytycznymi konserwatora zabytków,
 • montaż dodatkowych zabezpieczeń drzwi wejściowych, wizjerów,
 • montaż czujników dymu,
 • adaptacja łazienki, tj. wymianę wanny na kabinę prysznicową dla osoby starszej, ze sprzętem przystosowanym dla osób w podeszłym wieku,
 • wymiana (w razie konieczności) instalacji wodnej, elektrycznej, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana gazowego podgrzewacza wody na elektryczny dostosowany do potrzeb osoby w podeszłym wieku– pod warunkiem, że prace nie będą kolidowały z planowanymi remontami lub planami podłączenia budynku do sieci miejskiej,
 • zamontowanie sprzętu pomocniczego ułatwiającego poruszanie się i korzystanie ze sprzętów
  w łazience lub toalecie,
 • zabezpieczenie podłogi powłoką antypoślizgową w zależności od rodzaju powierzchni
  w lokalu,
 • wymiana innych urządzeń w łazience (np. spłuczki, sedesu, umywalki) dostosowanych funkcjonalnością do wieku użytkownika,
 • likwidacja barier architektonicznych z zastrzeżeniem prac ograniczonych możliwościami architektonicznymi i technicznymi budynku,
 • instalacja nocnego oświetlenia (sypialnia, łazienka/wc) włączanego przez czujnik ruchu,
 • instalacja poręczy do samodzielnego poruszania się po mieszkaniu,
 • wymiana niesprawnej kuchni gazowej na elektryczną lub bezpieczną gazową,
 • montaż koszy do bezpiecznego przechowywania opału w lokalu,
 • wyposażenie klatki schodowej w oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu,
 • prace odtworzeniowe towarzyszące np. malowanie ścian lub odtworzenie glazury
  po koniecznym kuciu ściany w celu wymiany instalacji,
 • inne prace wskazane przez beneficjenta programu po weryfikacji przez pracownika
  ZKZL sp. z o.o. zasadności ich wykonania.

Najemca zobowiązany jest do:

 • faktycznego zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu,
 • przestrzegania zasad porządku domowego i utrzymywanie zajmowanego lokalu w stanie zdatnym do użytku,
 • udostępnienie lokalu do oględzin prac remontowych oraz do wykonania wskazanych prac remontowych w określonym przez ZKZL sp. z o.o. terminie,
 • przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu,
  Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
  Kodeksu cywilnego, a także innych aktów prawnych.

Cały Regulamin pilotażu programu do pobrania tutaj.

Termin składania ofert: 30-03-2018 15:00

Termin publikacji: 01-03-2018 11:05

Data wydruku: 19.09.2020 23:51

Data wytworzenia informacji: 01.03.2018 15:27

Data aktualizacji informacji: 02.03.2018 12:30Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.