ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Program “Przyjazne Podwórko”

Przyjazne Podwórko

Program „Przyjazne Podwórko”  adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno – funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury.

Idea Programu zakłada prowadzenie wspólnych przedsięwzięć przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań na terenach komunalnych. Umożliwia wspólnotom ubieganie się o współfinansowanie ponoszonych nakładów przez Miasto; wysokość współfinansowania przez Miasto wynosi obecnie 50% wartości przedsięwzięć, maksymalnie 40.000 zł, przy czym kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Program „Przyjazne Podwórko” po raz pierwszy został przyjęty do realizacji w 2013 roku. Wtedy jednak tylko dwie wspólnoty mieszkaniowe zdecydowały się na udział w projekcie i uzyskanie pieniędzy z miejskiej kasy. Łączny koszt przedsięwzięć zrealizowanych w ramach pierwszej edycji „Przyjaznego Podwórka” wyniósł prawie 36 tysięcy złotych, z czego ponad 12 tysięcy złotych wyłożyło Miasto Poznań.

Rok później już 13 wspólnot mieszkaniowych złożyło wnioski o dofinansowanie prac na swoich podwórkach. Zrealizowanie zaproponowanych przez WM projektów kosztowało ponad  600 tysięcy złotych. Udział Miasta Poznania w tych przedsięwzięciach wyniósł  ponad 160 tysięcy zł.

Edycja 2015 to 12 wniosków na kwotę blisko 800 tysięcy złotych, przy ponad stutysięcznym dofinansowaniu z miejskiego budżetu.

W 2016  roku chętnych do uczestnictwa w programie było nieco mniej, jednak zaproponowane przez nich projekty wycenione zostały na ponad 859  tysięcy złotych.

W latach 2013 – 2016 w ramach Programu zrealizowano łącznie 25 przedsięwzięć o łącznej wartości 927.615,54 zł, w których udział finansowy Miasta Poznania wyniósł 277.391,77 zł. Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom wspólnot mieszkaniowych, Zarządzeniem nr 2/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 stycznia 2017 r. wprowadzone zostały zmiany w Programie, mające na celu wydłużenie okresu na realizację przedsięwzięć, jak również zwiększenie maksymalnego kwoty dofinansowania ze środków Miasta Poznania. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Programu, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 40.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać w ZKZL sp. z o.o. wnioski o współfinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” do 31 stycznia każdego roku, a w terminie do 20 lutego ogłaszana jest lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na Program w danym roku budżetowym.

PORÓWNANIE EDYCJI 2013-2016

Wyszczególnienie lat

2013

2014

2015

2016

Łącznie

Liczba przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji

2

13

12

8

35

w tym z os. Stare Miasto

0

5

4

4

13

w tym z os. Jeżyce

1

0

1

2

4

w tym z os. Wilda

0

2

4

1

7

w tym z os. Św. Łazarz

1

6

3

1

11

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych

2

12

8

3

25

w tym z os. Stare Miasto

0

4

1

0

5

w tym z os. Jeżyce

1

0

0

2

3

w tym z os. Wilda

0

2

4

1

7

w tym z os. Św. Łazarz

1

6

3

0

10


WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2013-2016 w złotych

Wyszczególnienie lat

2013

2014

2015

2016

Łącznie

Wartość przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji

35 994,20

699 287,41

773 965,83

753 018,99

1 509 247,44

w tym zatwierdzona kwota współfinansowania przez Miasto

12 206,26

181 066,35

184 119,16

142 410,22

377 391,77

Wartość przedsięwzięć zrealizowanych

35 994,20

638 787,41

252 833,93

90 189,44

927 615,54

w tym kwota wypłacona ze środków Programu

12 206,26

161 066,35

104 119,16

42 410,22

277 391,77

EDYCJA 2013

Łączny koszt przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Przyjazne Podwórko”w roku 2013 wyniósł 35.994,20 zł. Miasto Poznań finansowało część nakładów na łączną kwotę 12.206,26 zł. Poniżej przedstawione są przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 roku.

Bukowska 13

Zakres prac: wykonanie nasadzeń zieleni 

Łączny koszt: 7.040,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 3.520,00 zł

 

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

            

 

Palacza 8-10-12
Zakres prac: montażu sterowanych automatycznie bram wraz z furtkami
Łączny koszt: 28.954,20 zł
Dofinansowanie Miasta: 8.686,26 zł

Po realizacji:

EDYCJA 2014
Łączny koszt przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Przyjazne Podwórko”
w roku 2014 wyniósł 638.787,41 zł. Miasto Poznań finansowało część nakładów na łączną kwotę
161.066,35 zł. Poniżej przedstawione są przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 roku:

Rolna 58-70 / Wspólna 37-41 / Tokarska 1-21
Zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej i koszykowej, budowa siłowni zewnętrznej
Łączny koszt: 132.097,48 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł
Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Ogrodowa 9
Zakres prac: remont nawierzchni, urządzenie miejsca do zabaw dla dzieci, urządzenie miejsc
wypoczynku, wykonanie nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 39.789,98 zł
Dofinansowanie Miasta: 19.894,99 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

           

Głogowska 60
Zakres prac: budowa osłony śmietnikowej i schowka na rowery, wykonanie chodników
i oświetlenia, urządzenie miejsc wypoczynku, zagospodarowanie terenu zielonego
Łączny koszt: 25.732,08 zł
Dofinansowanie Miasta: 7.737,44 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Taczaka 15
Zakres prac: zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie altanki śmietnikowej, urządzenie
miejsca do zabaw dla dzieci, modernizacja ciągów pieszych
Łączny koszt: 34.449,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 17.224,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

           

Grottgera 3,3A
Zakres prac: utwardzenie nawierzchni podwórza, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż ogrodzenia
Łączny koszt: 39.929,29 zł
Dofinansowanie Miasta: 11.799,05 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

28 Czerwca 1956 nr 146-148 / Kosińskiego 27-33 / Prądzyńskiego 21-22
Zakres prac: uzupełnienie nasadzeń zieleni, montaż nowych ławek ogrodowych, doposażenie
placu zabaw, wykonanie zasieku na odpady wielkogabarytowe
Łączny koszt: 19.121,12 zł
Dofinansowanie Miasta: 9.384,64 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

         

Kossaka 4-6
Zakres prac: wykonanie ogrodzenia oraz nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 22.698,28 zł
Dofinansowanie Miasta: 11.349,14 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Mielżyńskiego 31 AB / Pl. C. Ratajskiego 4 AB
Zakres prac: przebudowa śmietnika, utwardzenie części terenu wraz z wyznaczeniem miejsc
postojowych, naprawa chodnika, remont schodów
Łączny koszt: 84.116,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

         

Parkowa 3A, Parkowa 5-7, Parkowa 9-11 – przedsięwzięcie wspólne
Zakres prac: wykonanie nowego boksu śmietnikowego, montaż szlabanów na drogach
dojazdowych, wykonanie nasadzeń zieleni
Łączny koszt poniesiony przez wspólnoty mieszkaniowe: 65.870,89 zł
Dofinansowanie Miasta: 23.677,09 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Pl. Wielkopolski 10/11 ABCDE
Zakres prac: remont nawierzchni
Łączny koszt: 174.983,29 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

EDYCJA 2015
W ramach edycji Programu „Przyjazne Podwórko” w roku 2015 zrealizowano przedsięwzięcia 8
wspólnot mieszkaniowych, których łączny koszt wyniósł 252.833,93 zł, w tym dofinansowanie
Miasta Poznania: 104.119,16 zł.
Poniżej przedstawione są przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku:

28 Czerwca 1956 nr 146-148 / Kosińskiego 27-33 / Prądzyńskiego 21-22
Zakres prac: wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie murku ozdobnego, montaż stojaków
na rowery, wykonanie nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 21.439,66 zł
Dofinansowanie Miasta: 10.615,36 zł

Stan obecny:

28 Czerwca 1956 nr 136
Zakres prac: wykonanie misy pod istniejącą fontannę
Łączny koszt: 6.027,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 3.013,50 zł

Stan obecny:

28 Czerwca 1956 nr 170
Zakres prac: remont zasieku na śmieci, zagospodarowanie zieleni, montaż stojaka na rowery
Łączny koszt: 20.000,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 10.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Chociszewskiego 33,33 A
Zakres prac: montaż ogrodzenia, wykonanie chodnika oraz nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 21.076,20 zł
Dofinansowanie Miasta: 10.538,10 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Hetmańska 35-43
Zakres prac: utwardzenie terenu, montaż stojaka na rowery, wykonanie nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 46.269,32 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

          

Hetmańska 45 / Kasprzaka 34 ABC
Zakres prac: utwardzenie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni
Łączny koszt: 66.357,72 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

           

Szewska 9
Zakres prac: remont nawierzchni, przebudowa zasieku śmietnikowego, montaż stojaka na rowery, nasadzenia zielenii
Łączny koszt: 51.759,63 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

         

Wierzbięcice 54-56
Zakres prac: utwardzenie terenu, montaż wiaty na rowery, nasadzenia zieleni
Łączny koszt: 19.904,40 zł
Dofinansowanie Miasta: 9.952,20 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

           

EDYCJA 2016
W ramach edycji Programu „Przyjazne Podwórko” w roku 2016 zrealizowano 3 przedsięwzięcia 
wspólnot mieszkaniowych, których łączny koszt wyniósł 90.189,44 zł, w tym dofinansowanie
Miasta Poznania: 42.410,22 zł.
Poniżej przedstawione są przedsięwzięcia zrealizowane w 2016 roku:

Jackowskiego 51-57
Zakres prac:Utwardzenie części terenu, wykonanie nowej bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia, montaż nowych elementów placu zabaw, nasadzenia zieleni
Łączny koszt: 30.920,44 zł
Dofinansowanie Miasta: 15.460,22 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

         

Reja 2
Zakres prac: Wymiana nawierzchni podwórza.
Łączny koszt: 45.369,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 20.000,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

         

Wierzbięcice 50-52

Zakres prac: Rekultywacja podłoża, wykonanie nowej nawierzchni przy wejściach na klatki schodowe, nasadzenia zieleni wraz z instalacją nawadniającą.
Łączny koszt: 13.900,00 zł
Dofinansowanie Miasta: 6.950,00 zł

Przed realizacją:                                                     Po realizacji:

              

 

Data wydruku: 26.01.2020 06:15

Data wytworzenia informacji: 22.12.2016 11:14

Data aktualizacji informacji: 21.06.2018 14:16