Program “Przyjazne Podwórko”

Program „Przyjazne Podwórko” po raz pierwszy został przyjęty do realizacji w 2013 roku i adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno – funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Idea Programu „Przyjazne Podwórko” zakłada wspólne finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenach komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Programu, które zostały uaktualnione pod koniec 2021 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 959/2021/P, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 50.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać w ZKZL sp. z o.o. wnioski o współfinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” do 31 grudnia roku poprzedzającego planowane zadanie (za wyjątkiem roku 2022, w którym wnioski składane są do 31 stycznia 2022 r.), a w terminie do 31 stycznia ogłaszana jest lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji (w roku 2022 – do 20 lutego). Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na Program w danym roku budżetowym – wtedy wnioski mogą być składane przez wspólnoty mieszkaniowe położone na terenie innych jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Przyjazne Podwórko w roku 2023:

Komisja opiniująca wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację wspólnie z Miastem przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych w ramach programu „Przyjazne Podwórko” podjęła w dniu 12.04.2023 r. decyzję o współfinansowaniu w 2023 r. 3 zgłoszonych przedsięwzięć.

Szczegółowa informacja:

Program Przyjazne Podwórko – aktualizacja informacji

Data wydruku: 10.12.2023 01:14


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.