Wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu

Wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu

Indeks swojej umowy znajdziesz np. na książeczce opłat

Oświadczam(-y), że w powyższym lokalu zamieszkują:

PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków
PESEL tylko liczby - 11 znaków

Dane dotyczące lokalu

OŚWIADCZENIA, ZAŁĄCZNIKI

Wymagane załączniki

poniżej lista załączników, które wymagane są do złożenia wraz z wnioskiem
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem
e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,
3. dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w celu rozpatrzenia wniosku
w postępowaniu dotyczącym regulacji tytułu prawnego oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny jak i celów archiwalnych,
4. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; oraz lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli ewentualnych roszczeń powstałych w następstwie korzystania z lokalu, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
5. wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny a następnie dla celów archiwalnych zgodnie z przepisami, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217)
6. wymienione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich przekazania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,
8. przysługuje mi:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
9. odbiorcami do których mogą być przekazane moje dane osobowe będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ZKZL sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych jak i podmioty którym ZKZL sp. z o.o. musi przekazać dane na mocy przepisów prawa.

Potwierdzam otrzymanie od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o informacji, o których mowa w art. 13 pkt 1 i 2 oraz 14 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
proszę wpisać datę i miejscowość
proszę wpisać imię i nazwisko
Data wydruku: 13.08.2022 17:51


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.