Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Obniżka czynszu dla najbardziej poszkodowanych branż

Trzecia fala epidemii koronawirusa spowodowała, że rząd utrzymał liczne obostrzenia dla przedsiębiorców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miasto Poznań i ZKZL przedłużają obniżkę czynszów dla najbardziej poszkodowanych branż.  

Przedłużenie obniżki czynszów dla przedsiębiorców to kolejna pomoc Miasta dla branż, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii. To już czwarte wsparcie podczas trwającej już ponad rok walki z koronawirusem. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wyszedł naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym obniżenia czynszów i rekomendował ich kontynuację.

– Obostrzenia związane z pandemią dotykają kolejne branże – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Zrekompensowanie strat poszkodowanym to zadanie rządu. Wiem jednak, że wielu poznańskich przedsiębiorców walczy obecnie o przetrwanie. W tej sytuacji decyzja o przedłużeniu obniżek była oczywista.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z miejskiego wsparcia do dnia zniesienia zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. 50-procentową obniżkę czynszu uzyskają firmy, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, klubów fitness, teatrów, kin czy klubów muzycznych. Branże gastronomiczna i turystyczna, które mogą działać w ograniczonym zakresie, uzyskają obniżkę czynszu w wysokości 25%.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już obniżkę do końca marca 2021 roku, będą mogli złożyć kolejny wniosek. Z tegorocznej pomocy będą mogły skorzystać też kolejne firmy. Najemcy lokali użytkowych należących do miasta, którzy wcześniej nie spełnili wymagań dotyczących spadku obrotów, będą mogli teraz ponownie złożyć wniosek o obniżkę czynszu. Tym razem będą musieli wykazać spadek obrotów o 25% w marcu 2021 roku w stosunku do dowolnego miesiąca w 2020 roku.

Obniżki czynszu najmu obejmują okres od 01.04.2021 do dnia zniesienia ograniczenia/zakazu prowadzenia działalności, nie dłużej niż do 30.06.2021 r. Termin składania wniosków upływa 10.05.2021 r.

Osoby, które nie mogą wypełnić formularza znajdującego się poniżej mogą wysłać maila na adres obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z prośbą o wysłanie wniosku. Wniosek zostanie wysłany w formie elektronicznej lub drukowanej na podany adres mailowy lub korespondencyjny.

Regulamin do pobrania – REGULAMIN

 

WNIOSEK
W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO [1]

I. Dane wnioskodawcy

proszę o podanie pełnej nazwy firmy zgodnej z aktualnym wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Wniosek o obniżenie stawki czynszu

Proszę wpisać kod PKD prowadzonej działalności
Adres lokalu użytkowego znajdziesz na fakturze VAT - pole "Dotyczy" (lewy górny róg pod indeksem)
Indeks umowy znajdziesz na fakturze VAT (lewy górny róg pod numerem faktury). Indeks umowy jest w formacie 001-00001-001-01.
Proszę wskazać osiągnięty przychód z marca 2021 r. w stosunku do dowolnego miesiąca roku ubiegłego (2020 r.).
Do wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzającą okoliczności powołane we wniosku, obroty na kasie fiskalnej i/lub inne dokumenty księgowe potwierdzające wysokość osiąganego przychodu w poszczególnych miesiącach.
ZKZL sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnienia przekazanych dokumentów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Dokumenty załączone do wniosku

nazwa załączonych dokumentów (np. raport z kasy fiskalnej za miesiąc grudzień 2020)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Proszę kliknąć w pole lub przeciągnąć pliki metodą "przeciągnij i upuść". Maksymalnie 10 plików

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Działalność gospodarcza

np. siłownia, kawiarnia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Oświadczenia

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku o zastosowanie instrumentów szczególnych w umowach najmu lokali użytkowych w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w wyniku wystąpienia stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,
2) Spółka, w związku ze złożeniem wniosku oraz zawarciem porozumienia zmieniającego, będzie przetwarzać także dane osobowe osób składających wniosek oraz osób uczestniczących w zawarciu porozumienia zmieniającego (np. reprezentantów osób prawnych). Spółka nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż rozpatrzenie wniosku i zawarcie porozumienia zmieniającego.
3) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) c) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz innych nieruchomości, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,
5) administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
6) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,
7) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak udokumentowania wystąpienia przesłanek koniecznych dla rozpatrzenia wniosku oraz odmowa udzielenia niniejszej zgody uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,
8) przysługuje mi prawo:
- żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- do przenoszenia danych,
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9) wyrażoną zgodę mam prawo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne, rzetelne, aktualne, zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

 

[1]Niniejszy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z Regulaminem w sprawie wprowadzenia szczególnych instrumentów stosowanych w umowach najmu lokali użytkowych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz wzoru i trybu rozpatrywania wniosków.

 

 

Data wydruku: 14.05.2021 19:11


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.