ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Nowe zasady segregacji śmieci

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z nowelizacją aktów prawa miejscowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną zmiany zasad odbioru odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Do obecnie obwiązujących zasad odbioru śmieci dodana zostanie nowa kategoria tzw. odpadów BIO oraz kolejny rodzaj pojemnika w kolorze brązowym.

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które umożliwią Państwu prowadzanie prawidłowej gospodarki odpadami na terenach nieruchomości zarządzanych przez ZKZL sp. z o.o.

 1. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO.

Zgodnie z § 3 pkt 5 Uchwały nr XXVII/183/2017 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 marca 2017 r. „Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W celu dopełnienia ww. obowiązku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. umowę z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na najem pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów BIO na terenach nieruchomości Spółki.

 1. Częstotliwość odbioru odpadów BIO z poszczególnego rodzaju nieruchomości.

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne:

Odbiór odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca będzie realizował:

 • w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 • w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne:

Odbiór odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września,
 • nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.

Odbiór odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się z częstotliwością: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Odbiór odpadów, BIO z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wykonawca będzie realizował: nie rzadziej niż raz na tydzień.

Odbiór odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się z częstotliwością: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 1. Rodzaje odpadów, które należy wrzucać do pojemników na odpady BIO.

Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów BIO:

należy wrzucać:

 • trawę
 • kwiaty,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne,
 • kwiaty,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • resztki żywności (bez mięsa),
 • obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy:

 • mięsa, kości i odchodów zwierząt,
 • ziemi, kamieni,
 • popiołu,
 • choinek, tzw. „drzewek świątecznych” (odpady te traktowane są, jako odpady problemowe, ich odbiór odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu i jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, preferowanym jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych).
 1. Konsekwencje nieprzestrzegania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów BIO.

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego gromadzenia odpadów, w pojemniku do gromadzenia odpadów BIO znajdą się odpady komunalne zmieszane lub zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło to firma wywożąca odpady odbierze odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę na pojemniku „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA Z REGULAMINEM” oraz przekaże odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do ZM GOAP. Przekazanie takich informacji do Związku będzie skutkować podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, kiedy w pojemniku do gromadzenia odpadów BIO znajdą się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowlane czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbierze tych odpadów pozostawiając na pojemniku naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” oraz informuje o tym fakcie ZM GOAP.

W takim wypadku odbiór odpadów następuje w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, po usunięciu z pojemnika niewłaściwych odpadów przez Właściciela nieruchomości /koszt ponosi właściciel/.

W przypadku, gdy odpady BIO znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika firma wywożąca odpady nie będzie ich odbierać a o zaistniałym fakcie poinformuje ZM GOAP.

W związku z tym, iż firma dokonuje odbioru odpadów BIO wyłącznie z pojemników do tego celu przeznaczonych, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do przesypania odpadów do pojemnika na odpady BIO we własnym zakresie.

Ich odbiór nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla wywozu odpadów BIO.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP http://www.goap.org.pl/

Data wydruku: 21.10.2019 07:23