Formularz zgłoszenia – inwestycja przy ul. Knapowskiego

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na mieszkania w remontowanej aktualnie kamienicy przy ulicy Knapowskiego 30. Zgłoszenia będzie można składać do 31 maja 2023 roku.

Kamienica przy ul. Knapowskiego to kolejny ponad 100-letni budynek, który przechodzi modernizację. Jest on jednym z nielicznych reliktów historycznej zabudowy, który został uwzględniony w wykazie architektury przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Kamienica została wybudowana w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku.

Zakres prac w budynku przy ul. Knapowskiego jest bardzo szeroki. Objął on częściową rozbiórkę i wymianę stropów. Klatki schodowe oraz elewacja frontowa są odtwarzane z detalami architektonicznymi. Remont i przebudowa objęły również elementy wykończeniowe budynku i elementy wyposażenia takie jak stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, podłogi, parapety, balustrady czy przewody kominowe. Dodatkowo w budynku na nowych mieszkańców będzie czekać nowa instalacja sanitarna i elektryczna w lokalach i w częściach wspólnych. W budynku będzie gotowe przyłącze gazowe wraz z nową kotłownią i układem centralnego ogrzewania. W budynku do dyspozycji poznaniaków będzie 20 lokali mieszkalnych. 11 z nich to kawalerki a 9 z nich to mieszkania dwupokojowe. Warto wspomnieć, że 5 z nich znajdujących się na parterze będzie przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Od dzisiaj można zgłaszać swoje zainteresowanie uzyskaniem lokalu w kamienicy przy ul. Knapowskiego. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla obecnych mieszkańców zasobu komunalnego, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nie mają zaległości czynszowych wobec wynajmującego. Zgłoszenia będzie można składać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej spółki w zakładce: www.zkzl.poznan.pl/knapowskiego w terminie do 31 maja 2023 r. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić swoje zainteresowanie poprzez dostarczenie pisma do Biura Obsługi Klienta ZKZL przy ul. Matejki 57 lub do terenowych Punktów Obsługi Klienta. Pracownicy ZKZL będą sukcesywnie kontaktować się telefonicznie z osobami, które zgłosiły lub zgłoszą swoje zainteresowanie mieszkaniem w tej przepięknej kamienicy. Maksymalny termin kontaktu telefonicznego pracowników spółki z zainteresowanymi mieszkańcami to 30 czerwiec 2023 r. O terminie kontaktu telefonicznego będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Indeks swojej umowy znajdziesz np. na książeczce opłat
Prosimy o podanie prawidłowego nr telefonu
adres poczty elektronicznej ułatwi nam z Państwem kontakt

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)    dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku

2)    Spółka, w związku ze złożeniem wniosku, będzie przetwarzać także dane osobowe osób składających wniosek oraz osó uczestniczących w zawarciu porozumienia zmieniającego (np. reprezentantów osób prawnych). Spółka nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż rozpatrzeniewniosku i zawarcie porozumienia zmieniającego.

3)    podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) c) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4)    wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz innych nieruchomości, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,

5)    administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,

6)    administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,

7)    przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym  brak udokumentowania wystąpienia przesłanek  koniecznych dla rozpatrzenia wniosku oraz odmowa udzielenia niniejszej zgody uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,

8)    przysługuje mi prawo:

- żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do przenoszenia danych,

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9)    wyrażoną zgodę mam prawo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Data wydruku: 24.09.2023 22:48


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.