ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na:

  1. opracowanie na podstawie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, zwanych dalej
    PF-U, rzutów inwentaryzacyjnych budynku oraz nieaktualizowanej mapy, stanowiących załącznik nr 3 do Umowy, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) na wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ulicy Podbiałowej 24 zwanej dalej „Dokumentacją”,
  2. uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy
    w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”
  1. wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku, położonego w Poznaniu przy ulicy Podbiałowej 24 zgodnie z opracowaną Dokumentacją, w zakresie robót polegających na:

– wzmocnienie konstrukcji dachu oraz stropów,

– zabezpieczenie dachu w zakresie uniemożliwiającym przedostawanie się opadów atmosferycznych do wnętrza budynku,

– odtworzenie zerwanych belek drewnianego stropu pomiędzy parterem i piętrem,

– demontaż i odtworzenie najbardziej ugiętych i najbardziej zdegradowanych elementów stropu,

– zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych i technologicznych przed przenikaniem opadów atmosferycznych,

– uzupełnieniu brakujących fragmentów rynien i rur spustowych,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz ścian i posadzek piwnic,

– sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, które spowodują istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

– przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy,

– zapewnienie objęcia kierownictwa budowy, a w razie konieczności także kierownictwa robót, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i  będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl.

Termin składania ofert: 18-12-2018 12:00

Termin publikacji: 03-12-2018 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:31


Załączniki

ogłoszenie (229.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (13.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

program funkcjonalno - użytkowy (6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (142 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania (122.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (64.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (67.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (128.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.12.2018 10:12

Data aktualizacji informacji: 19.02.2019 09:25

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.