ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na:

 1. wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem, niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń,
 2. wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz stropów,
 3. zabezpieczeniu dachu w zakresie uniemożliwiającym przedostawanie się opadów atmosferycznych do wnętrza budynku,
 4. odtworzeniu zerwanych belek drewnianego stropu pomiędzy parterem i piętrem,
 5. demontażu i odtworzeniu najbardziej ugiętych i najbardziej zdegradowanych elementów stropu,
 6. usunięciu polepy ze stropów,
 7. zabezpieczeniu otworów okiennych, drzwiowych i technologicznych przed przenikaniem opadów atmosferycznych,
 8. zapewnieniu wentylacji pomieszczeń,
 9. odtworzeniu rynien i rur spustowych,
 10. skuciu tynków ścian piwnic,
 11. uzupełnieniu bruzd w murach, wykutych w celu prowadzenia instalacji,
 12. osuszeniu murów piwnic,
 13. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz ścian i posadzek piwnic,
 14. wykonaniu robót zabezpieczających mury budynku,
 15. sporządzeniu projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, które spowodują istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 16. przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy,
 17. zapewnieniu objęcia kierownictwa budowy, a w razie konieczności także kierownictwa robót, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Podbiałowej 24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

 

Uwaga!

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 05.10.2018 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 05.10.2018 r. godz. 11:15

Termin składania ofert: 05-10-2018 11:00

Termin publikacji: 12-09-2018 15:06

Drukuj
Data wydruku: 21.01.2020 00:08


Załączniki

Ogłoszenie (220.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 10 - PFU (8.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (136 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ_13.09.2018 (124 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_13.09.2018 (102.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ_27.09.2018 (98 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_27.09.2018 (100.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja SIWZ i terminu składania/otwarcia ofert (328.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_01.10.2018 (103.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ w związku z omyłką pisarską (81.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (92.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (67.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (125.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.09.2018 15:07

Data aktualizacji informacji: 19.10.2018 09:53