ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wymiana urządzeń pomiarowych: wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym w podziale na 5 części

Wymiana urządzeń pomiarowych: wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym w podziale na 5 części.

Dane techniczne fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do montażu: a) wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą MID, o średnicy DN 15, w charakterystyce metrologicznej: min. R=160 w poziomie, R100 w pionie – 417 szt. b) wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą MID, o średnicy DN 15, w charakterystyce metrologicznej: min. R=160 w poziomie, R100 w pionie – 215 szt. c) ciepłomierze mechaniczne posiadające wielostrumieniowy przetwornik przepływu o przepływie Qn= 0,6 m3/h, klasy pomiarowej II ( tzn. pomiar ma się odbywać w tej klasie po zamontowaniu) o średnicy DN 15 zgodne z dyrektywą MID – 408 szt. d) zawory odcinające do wodomierzy mieszkaniowych o średnicy DN 15 (z gwarancją min. 3 lata) – 200 szt. 2. Wymagania dla wodomierzy do zimnej i ciepłej wody: a) atest higieniczny wodomierzy o dopuszczeniu do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych b) wodomierze o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą MID, o średnicy DN 15, w charakterystyce metrologicznej min. R=160 w poziomie, R=100 w pionie c) urządzenia pomiarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID, d) cechy legalizacyjne urządzeń pomiarowych muszą być zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych, Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz ocenę zgodności – muszą posiadać rok produkcji zgodny z rokiem montażu, e) możliwość montażu nakładki radiowej, f) do oferty należy dołączyć karty katalogowe wraz z specyfikacją techniczną wodomierzy, których dotyczy złożona oferta, g) przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz karty gwarancyjnej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia, h) przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu 2 egzemplarzy kart gwarancyjnych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ na całość dostarczonych i zamontowanych urządzeń pomiarowych – na okres 60 miesięcy. 3.Wymagania dla ciepłomierzy: a) ciepłomierze mechaniczne posiadające wielostrumieniowy przetwornik przepływu o przepływie Qn= 0,6 m3/h, klasy pomiarowej II ( tzn. pomiar ma się odbywać w tej klasie po zamontowaniu) o średnicy DN 15 zgodne z dyrektywą MID, b) posiadające przelicznik z min. 10 letnią baterią, c) posiadające wartość rozruchową przy zabudowie poziomej maksymalnie do 31/h d) ciepłomierze powinny posiadać świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID, e) cechy legalizacyjne zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych, Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz ocenę zgodności, f) do oferty należy dołączyć karty katalogowe wraz z specyfikacją techniczną ciepłomierzy, których dotyczy złożona oferta, g) przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kart gwarancyjnych fabrycznie nowych, zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz karty gwarancyjnej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia, h) przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu 2 egzemplarzy kart gwarancyjnych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ na całość dostarczonych i zamontowanych urządzeń pomiarowych – na okres 60 miesięcy. 4. Zakres czynności wiążących się z wymianą urządzeń pomiarowych: a) demontaż istniejących wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy, b) protokólarne spisanie stanów i nr seryjnych zdemontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ potwierdzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela Zamawiającego, c) zadysponowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt zdemontowanych urządzeń, d) montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu, e) wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych, f) montaż nowych zaworów odcinających w miejsca uszkodzonych przy wodomierzach zimnej i ciepłej wody, g) oplombowanie zamontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy plombą obejmową z numerem seryjnym, h) protokolarny odbiór całości robót w obecności przedstawicieli obu stron umowy, i) przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kart gwarancyjnych fabrycznie nowych, zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz karty gwarancyjnej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia.

Termin składania ofert: 15-11-2017 12:00

Termin publikacji: 07-11-2017 13:11

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 23:54


Załączniki

ogłoszenie (166.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (5.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja SIWZ (455.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (421.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (96.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 07.11.2017 13:11

Data aktualizacji informacji: 16.11.2017 12:11