Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/2 obręb Dębiec, ark. 32, aktualnie zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, pod oznaczeniem: PO2P/00101291/5, zwanego dalej również „Osiedlem” lub „ Inwestycją” wraz z wykonaniem wizualizacji Osiedla. Opracowana koncepcja winna być zgodna z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Terenów w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Górczynka” w Poznaniu (Uchwała Nr XLV/585/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2008 r.) oraz wytycznymi do dokumentacji projektowej stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) Osiedla, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw, zwanej dalej również „dokumentacją”, w 4 etapach,

3. wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych, sieci wodociągowej (Dokumentacja Aquanet) oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców mediów;

4. wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego;

5. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla każdego etapu;

6. wykonanie i koordynacja projektów sieci i przyłączy gazowych oraz energii elektrycznej,

7. pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy.

Termin składania ofert: 03-02-2017 00:00

Termin publikacji: 28-12-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 26.11.2020 07:53


Załączniki

dokumentacja o zamówieniu (139.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (883.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (42.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

sprostowanie (301.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załączniki (272.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (551.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (510.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (809.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (91.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 28.12.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 17.07.2017 08:02Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.