Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy ul. Nadolnik w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na tle istniejącego osiedla mieszkaniowego w Poznaniu przy ul. Nadolnik dz. nr 11/20, 11/14 i 11/16 obręb Główna, ark. 09, , dz. nr 2/19 cz., 2/13 cz. i 2/4 cz. obręb Główna, ark. 12, oraz dz. nr 26/4 obręb Główna, ark. 09, zwanego dalej „Inwestycją”. Opracowana koncepcja winna być zgodna z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna część B” w Poznaniu (Uchwała Nr LI/785/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r.) i wytycznymi do dokumentacji projektowej –zał. nr 9 do SIWZ;

2) po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) budynku, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MW wraz z wykonaniem wizualizacji budynku z osadzeniem w istniejącej zabudowie zgodnie z wytycznymi do dokumentacji projektowej, stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ;

3) wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych, oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców mediów; przyłącza cieplnego z budynku Nadolnik 9;

4) wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i chodnikami;

5) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;

6) koordynacja projektów przyłączy energii elektrycznej,
7) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy

Termin składania ofert: 26-01-2017 00:00

Termin publikacji: 21-12-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 26.11.2020 08:00


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (119.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (700.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (283.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

sprostowanie (299.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (587 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (99.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 21.12.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 30.06.2017 09:27Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.