Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Bolka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice? ark. 09? dz. 22/26, a nadto przebudowa odcinka ul. Bolka wraz z wykonaniem nowego zjazdu, zagospodarowanie terenu otaczającego budynki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków, b) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy. c) uporządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do budowy 2 budynków mieszkalnych wywóz gruzu znajdującego się na placu budowy oraz utylizację odpadów.

Opis przedmiotu

zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa zał.nr 12 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót zał. nr 11 do SIWZ stanowiący jedynie dokument informacyjny, poglądowy. Dodatkowo na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl, Zamawiający umieszcza badania geotechniczne sporządzone dla gruntu objętego inwestycją oraz wykaz drzew do wycinki (inwentaryzacja dendrologiczna) zał.nr 13 i 14

Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00

Termin publikacji: 19-07-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 24.11.2020 04:51


Załączniki

dokumentacja 1 (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (7.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz (569.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 144315-2016 (183.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 175089-2016 (107.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie o udzieleniu zamowienia (434.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (572.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (90.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja-2 (90.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1-2 (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.07.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 19.07.2016 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.