Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Wniosek NGO

WNIOSEK
W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO, zawartej z podmiotem prowadzącym działalność społecznie użyteczną
[1]

 

Lista oświadczeń do pobrania – wymaganych we wniosku:

 

Regulamin do pobrania – Regulamin ws. zasad weryfikacji wniosków NGO

 

 

[1]Niniejszy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z Regulaminem w sprawie wprowadzenia szczególnych instrumentów w umowach najmu lokali użytkowych, zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną, w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w wyniku wystąpienia stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wzoru i trybu rozpatrywania wniosków

 

proszę o podanie pełnej nazwy organizacji zgodnej z aktualnym wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Indeks umowy znajdziesz na fakturze VAT (lewy górny róg pod numerem faktury). Indeks umowy jest w formacie 001-00001-001-01.
proszę wybrać odpowiednią opcję
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Proszę załączyć skan lub zdjęcia dokumentów.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wzór załącznika do pobrania z linku na początku formularza - proszę pobrać odpowiedni załącznik w zależności od sytuacji, wypełnić, podpisać, a następnie załączyć skan/zdjęcie dokumentacji w polu powyżej.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wzór załącznika do pobrania z linku na początku formularza - proszę pobrać załącznik, wypełnić, podpisać, a następnie załączyć skan/zdjęcie dokumentacji w polu powyżej.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wzór załącznika do pobrania z linku na początku formularza - proszę pobrać załącznik, wypełnić, podpisać, a następnie załączyć skan/zdjęcie dokumentacji w polu powyżej.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku o zastosowanie instrumentów szczególnych w umowach najmu lokali użytkowych w związku z ustanowieniem określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w wyniku wystąpienia stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki
powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,
2) Spółka, w związku ze złożeniem wniosku oraz zawarciem aneksu do umowy najmu, będzie przetwarzać także dane osobowe osób składających wniosek oraz osób uczestniczących w zawarciu aneksu do umowy najmu (np. reprezentantów osób prawnych). Spółka nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż rozpatrzenie wniosku i zawarcie aneksu do umowy najmu.
3) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) c) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz innych nieruchomości, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,
5) administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
6) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,
7) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak udokumentowania wystąpienia przesłanek koniecznych dla rozpatrzenia wniosku oraz odmowa udzielenia niniejszej zgody uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,
8) przysługuje mi prawo:
• żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• do przenoszenia danych,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9) wyrażoną zgodę mam prawo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:1)    dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku o zastosowanie instrumentów szczególnych w umowach najmu lokali użytkowych w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w wynikuwystąpienia stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,

2)    Spółka, w związku ze złożeniem wniosku oraz zawarciem aneksu do umowy najmu, będzie przetwarzać także dane osobowe osób składających wniosek oraz osób uczestniczących w zawarciu aneksu do umowy najmu
(np. reprezentantów osób prawnych). Spółka nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż rozpatrzenie wniosku i zawarcie aneksu do umowy najmu.

3)    podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) c) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4)    wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz innych nieruchomości, co do
których Spółce przysługuje tytuł prawny,

5)    administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,

6)    administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,

7)    przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak udokumentowania wystąpienia przesłanek koniecznych dla rozpatrzenia wniosku oraz odmowa udzielenia niniejszej
zgody uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,

8)    przysługuje mi prawo:

· żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· do przenoszenia danych,

· do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

· żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9)    wyrażoną zgodę mam prawo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne, rzetelne, aktualne, zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Podpis

proszę wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek
Data wydruku: 06.05.2021 21:37


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.