ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej
  PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu – zwanej dalej Dokumentacją,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie remontu, na podstawie wykonanej Dokumentacji, a także wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz i decyzji oraz innych aktów niezbędnych do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem Umowy,
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji,
 • wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu obejmujących w szczególności:
 • rozbiórkę części ogrodzenia od strony ulicy Rawickiej,
 • przebudowę istniejącego przyłącza gazowego,
 • budowę miejsc postojowych od strony ulicy Rawickiej,
 • budowę nowego ogrodzenia, jako kontynuacji elewacji frontowej,
 • rozbiórkę schodów zewnętrznych od strony ogrodu,
 • przebudowę istniejącego budynku,
 • remont wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego,
 • modernizację przyłącza oraz wewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej D150, znajdującej się na terenie nieruchomości, objętej inwestycją,
 • rozbudowę istniejącego budynku o klatkę schodową,
 • budowę szybu windowego, zapewniającego możliwość zatrzymywania się na
  czterech poziomach: poziomie piwnicy, poziomie terenu, pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz drugiej kondygnacji nadziemnej,
 • dostawę i montaż dźwigu osobowego, zapewniającego dostęp osobom niepełnosprawnym,
 • rozbudowę budynku o niepodpiwniczoną część o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w której znajdować się będą toalety i sale zajęciowe,
 • sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie decyzji
  o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, które spowodują istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań, potwierdzonych protokołami,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy,
 • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy, a w razie konieczności także kierownictwa robót, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
  i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

  • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie to konieczne) lub uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót i braku sprzeciwu właściwego organu administracji publicznej na rozpoczęcie użytkowania budynku.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (złącznik nr 9 do SIWZ)

Termin składania ofert: 06-11-2018 13:00

Termin publikacji: 22-10-2018 09:23

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 00:11


Załączniki

ogłoszenie (225.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (13.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (137 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

program funkcjonalno - użytkowy (5.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (65.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (323.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (133.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 22.10.2018 09:24

Data aktualizacji informacji: 21.12.2018 13:33