ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Informacja o zawarciu umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający – Miasto Poznań – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 30.12.2016 roku, nr: ZTM.DO.2012.17.2016 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zawarciu umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm., dalej Pzp),

w przedmiocie – świadczenie usług polegających na:

  • Kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu porządku w budynku oraz na terenie posesji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Matejki 59,
  • Kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu porządku w pomieszczeniu archiwum zakładowego Zarządu Transportu Miejskiego zlokalizowanego na terenie
    Cegielskiego – Poznań S.A., przy ul. 28 Czerwca 223/229 w Poznaniu.

Wartość zamówienia: 161.189,60 zł netto, 198.263,21 brutto.

Nazwa i adres wykonawcy:

Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” z siedzibą w Poznaniu, os. Powstańców Warszawy 5D, 61-656 Poznań.

Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 13 PZP, uzasadnienie: W świetle postanowień art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania własne tworząc własne jednostki organizacyjne lub zawierając umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gospodarka komunalna może być zatem prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego, jak też poprzez powierzenie wykonania określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy z zachowaniem właściwych przepisów. W przepisach tych nie wymienia się explicite spółdzielni socjalnych, jednakże katalog jednostek organizacyjnych, w ramach których może być prowadzona gospodarka komunalna zawarty w art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, nie jest wyczerpujący. Powyższe wynika z użytego w tym przepisie sformułowania „w szczególności”. Nie jest zatem wykluczone prowadzenie gospodarki komunalnej za pośrednictwem spółdzielni socjalnej. Wybór określonej formy prawnej wykonywania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego należy do organu stanowiącego tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1  pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Powierzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań własnych utworzonemu przez tę jednostkę podmiotowi (np. spółdzielni socjalnej) powołanej w celu wykonywania tych zadań nie stanowi zatem udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy PZP i nie wymaga stosowania procedur udzielania zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: Umowa została zawarta na okres od dnia 02.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 66 ust. 2 PZP nie zostało opublikowane.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 PZP zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 02.03.2018 r.

Termin składania ofert: 16-02-2018 00:00

Termin publikacji: 02-03-2018 14:07

Drukuj
Data wydruku: 20.09.2020 00:02


Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (128.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 02.03.2018 14:07

Data aktualizacji informacji: 02.03.2018 14:07Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.