ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników przeznaczonych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych w ilości 206 szt. pojemniki 120 litrów, 401 szt. pojemniki 240 litrów, 123 szt. pojemniki 400 litrów

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 284 232,00 zł netto.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Al.Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

Podstawa prawna: art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp, uzasadnienie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. są podmiotami wskazanymi w art.3 ust.1 pkt.3 Pzp i obie spółki zostały utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, takich jak m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie oraz zarządzanie składowiskiem odpadów. Miasto Poznań, które stanowi jednostkę sektora finansów publicznych wskazaną w art. 3 ust.1 pkt.1 Pzp ma 100% udziałów w obu spółkach, a obie spółki nie działają w zwykłych warunkach handlowych i jako jedyny wspólnik obu podmiotów Miasto Poznań ma wpływ na cele oraz decyzje podejmowane przez oba podmioty, a w szczególności zatwierdza roczne i wieloletnie plany rzeczowo-finansowe obu podmiotów. Ponad 90% działalności ZKZL sp. z o.o. i ZZO sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych im przez Miasto Poznań i oba te podmioty nie mają bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zostały zatem spełnione wszelkie przesłanki udzielenia zamówienia pomiędzy podmiotami ZKZL sp. z o.o. i ZZO sp. z o.o., o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp.

Planowany termin realizacji umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

Termin składania ofert: 15-11-2017 12:26

Termin publikacji: 15-11-2017 12:26

Drukuj
Data wydruku: 16.09.2019 10:46


Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (128.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 15.11.2017 12:26

Data aktualizacji informacji: 07.12.2017 09:31